ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora urzędu kontroli skarbowej

Na podstawie art. 8 ust. 10 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora urzędu kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 210, poz. 2043 oraz z 2006 r. Nr 58, poz. 400) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 w pkt 2 lit. b—d otrzymują brzmienie:

„b) dyrektor albo zastępca dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Finansów właściwej w sprawach polityki kadrowej i szkoleniowej w resorcie finansów,

c) dyrektor albo zastępca dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Finansów właściwej w sprawach organizacji, zarządzania oraz nadzoru nad funkcjonowaniem izb i urzędów skarbowych,

d) dyrektor albo zastępca dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Finansów właściwej w sprawach wykonywania zadań z zakresu wywiadu skarbowego,”;

2) w § 4 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) kopii świadectw pracy oraz zaświadczenia potwierdzającego zaliczenie egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora kontroli skarbowej albo kopii decyzji w sprawie wpisu na listę doradców podatkowych;”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Postępowanie egzaminacyjne przed Komisją składa się z trzech części:

1) sprawdzianu wiedzy niezbędnej do wykonywania zadań na stanowisku dyrektora urzędu kontroli skarbowej, zwanej dalej „wiedzą zawodową”, z dziedzin: źródła prawa i wykładnia prawa, zamówienia publiczne, prawo pracy, służba cywilna, dostęp do informacji publicznej, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ochrona informacji niejawnych oraz ochrona danych osobowych;

2) oceny predyspozycji i zdolności ogólnych;

3) oceny umiejętności kierowniczych.”;

4) w § 7 uchyla się ust. 6;

5) w § 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Część konkursu obejmująca sprawdzian wiedzy zawodowej trwa nie dłużej niż 120 minut. Sprawdzian wiedzy jest przeprowadzany w wydzielonym pomieszczeniu, pod nadzorem co najmniej dwóch członków Komisji wyznaczonych przez przewodniczącego Komisji. Uczestnicy nie mogą do pomieszczenia wnosić żadnych materiałów pomocniczych.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po sprawdzeniu tożsamości uczestnik otrzymuje test zawodowy, opatrzony pieczęcią Ministerstwa Finansów.”,

c) uchyla się ust. 6;

6) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. 1. Część konkursu oceniająca predyspozycje i zdolności ogólne ma formę testu psychologicznego.

2. Część konkursu oceniająca predyspozycje i zdolności ogólne jest oceniana w skali od 0 do 30 punktów.

3. Przepisy § 7 ust. 2 i 5 oraz § 8 stosuje się odpowiednio.”;

7) § 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„§ 9. Oceny umiejętności kierowniczych dokonuje się na podstawie wypowiedzi ustnych uczestnika w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z członkami Komisji, z uwzględnieniem przedłożonej przez uczestnika charakterystyki, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.

§ 10. Umiejętności kierownicze oceniane są w skali od O do 20 punktów przez każdego członka Komisji. Ocenę końcową umiejętności kierowniczych stanowi średnia arytmetyczna punktów przyznanych przez członków Komisji.”;

8) w § 12:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W toku postępowania egzaminacyjnego Komisja wyłania kandydata, który uzyskał największą łączną liczbę punktów, w tym co najmniej 20 punktów ze sprawdzianu wiedzy zawodowej.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Jeżeli co najmniej dwóch uczestników uzyskało równą łączną liczbę punktów, o której mowa w ust. 2, za kandydata uważa się uczestnika, który otrzymał największą liczbę punktów z oceny umiejętności kierowniczych, a przy równej liczbie tych punktów za kandydata uważa się uczestnika, który otrzymał największą liczbę punktów ze sprawdzianu wiedzy.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Komisja niezwłocznie informuje Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej o wynikach postępowania egzaminacyjnego oraz przekazuje listę wszystkich uczestników wraz z informacją o liczbie uzyskanych przez nich punktów.”;

9) w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku uznania odwołania Komisja ponownie ustala wynik postępowania egzaminacyjnego. Przepisy § 12 ust. 2—4 stosuje się odpowiednio.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 124, poz. 1042, Nr 132, poz. 1110 i Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 157, poz. 1119, Nr 191, poz. 1413 i Nr 217, poz. 1590, z 2007 r. Nr 171, poz. 1207, z 2008 r. Nr 110, poz. 707, Nr 209, poz. 1318 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 85, poz. 716, Nr 166, poz. 1317 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 492, Nr 127, poz. 858, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1309.