ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 166, poz. 1611 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 93, poz. 890) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji (Dz. U. Nr 101, poz. 1030, Nr 190, poz. 1950, Nr 224, poz. 2278 i Nr 264, poz. 2635) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w pkt 1 dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) obsługę mechanizmów w ramach rynku owoców i warzyw;”,

b) w pkt 2:

– lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) obsługę płatności rent strukturalnych,”,

– dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) obsługę pakietu rolnictwa ekologicznego w ramach mechanizmu wspierania przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, w odniesieniu do wniosków przyjętych przez Agencję w okresie od dnia 1 września 2004 r. do dnia 1 października 2004 r.”;

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Przepisy rozporządzenia stosuje się w zakresie dotyczącym:

1) obsługi mechanizmów w ramach rynku owoców i warzyw – od dnia 14 grudnia 2004 r.;

2) obsługi płatności rent strukturalnych – od dnia 15 grudnia 2004 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).