ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju

Na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623 oraz z 2005 r. Nr 160, poz. 1341) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju (Dz. U. Nr 82, poz. 751 i Nr 277, poz. 2749 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1112) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) po Ip. IV dodaje się Ip. IVa w brzmieniu:


IVa. Izba Celna w Kielcach obszar województwa świętokrzyskiego
1. Urząd Celny w Kielcach obszar województwa świętokrzyskiego

2) w Ip. V:

a) kolumna 3 otrzymuje brzmienie: „obszar województwa małopolskiego”,

b) uchyla się pkt 4.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).