ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

Na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247) wprowadza się następujące zmiany:

1)   w § 1 w ust. 2 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) bezpieczny podpis elektroniczny — bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r poz. 262).”;

2)   w § 3:

a)   w ust. 1:

— pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) część C — Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego;

4) część D — Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych;”,

— w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) część F — Lista jednostek sporządzających sprawozdania.”,

b)   po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W sprawozdaniu Rb-Z część F — Lista jednostek sporządzających sprawozdania wypełniają wyłącznie jednostki sporządzające sprawozdania zbiorcze lub łączne za czwarty kwartał roku budżetowego.”,

c)   w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) część B — Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej;”;

3)   w § 6:

a)   w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) kierowników jednostek organizacyjnych podległych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym kierowników samorządowych zakładów budżetowych — Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-ZN”,

b)   dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Jednostka nie sporządza sprawozdania Rb-UZ lub Rb-UN, w przypadku gdy nie posiada zobowiązań lub należności podlegających wykazaniu w tych sprawozdaniach.”;

4)   w § 8 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego sporządza na podstawie otrzymanych sprawozdań sprawozdania zbiorcze według rodzaju danych jednostek i przekazuje je do Ministra Finansów w terminie 56 dni od końca pierwszego, drugiego lub trzeciego kwartału roku budżetowego, natomiast sprawozdania za czwarty kwartał — w terminie 84 dni od dnia zakończenia roku budżetowego, z tym że dane objęte sprawozdaniem Rb-Z część F — Lista jednostek sporządzających sprawozdania są sporządzane i przekazywane w terminie 105 dni od dnia zakończenia roku budżetowego, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego sporządza na podstawie otrzymanych sprawozdań w zakresie operacji finansowych Skarbu Państwa sprawozdania zbiorcze według rodzaju danych jednostek i przekazuje je do Ministra Finansów w terminie 40 dni od końca pierwszego, drugiego lub trzeciego kwartału roku budżetowego, natomiast sprawozdania za czwarty kwartał — w terminie 55 dni od dnia zakończenia roku budżetowego, z tym że dane objęte sprawozdaniem Rb-Z część F — Lista jednostek sporządzających sprawozdania są sporządzane i przekazywane w terminie 76 dni od dnia zakończenia roku budżetowego.”;

5)   w § 9:

a)   po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Jednostki mogą przekazywać sprawozdania wyłącznie w formie elektronicznej tylko wtedy, gdy zostaną one opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235), i przekazane odbiorcom sprawozdań na elektroniczną skrzynkę podawczą, o której mowa w tej ustawie.”,

b)   ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jednostki samorządu terytorialnego przekazują sprawozdania, o których mowa w ust. 4, wyłącznie w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.”,

c)   po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Jednostki organizacyjne podległe jednostkom samorządu terytorialnego mogą przekazywać sprawozdania jednostkowe wyłącznie w formie elektronicznej tylko wtedy, gdy zostaną one opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym i przekazane z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez Ministerstwo Finansów, lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, i przekazane odbiorcom sprawozdań na elektroniczną skrzynkę podawczą, o której mowa w tej ustawie.”;

6)   w § 10:

a)   ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku zmiany stanu faktycznego w ewidencji księgowej lub w przypadku stwierdzenia błędu w uprzednio przekazanym sprawozdaniu jednostka niezwłocznie sporządza oraz przekazuje korektę sprawozdania nieodpowiadającego stanowi faktycznemu do jednostki będącej odbiorcą tego sprawozdania. Jednostki nie sporządzają korekty, jeżeli od końca okresu sprawozdawczego upłynęło 6 miesięcy, a zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi mniej niż 0,001% PKB za rok budżetowy, którego sprawozdanie dotyczy, lub w przypadku braku informacji — za ostatni znany okres. W przypadku stwierdzenia wprowadzenia błędnego numeru identyfikacyjnego REGON w sprawozdaniu Rb-Z za czwarty kwartał roku budżetowego jednostka sporządza korektę sprawozdania z tego tytułu, jeżeli od końca okresu sprawozdawczego, za które zostało sporządzone to sprawozdanie, nie upłynęło 6 miesięcy.”,

b)   po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. W przypadku gdy korekta, o której mowa w ust. 5, dotycząca sprawozdania Rb-Z za czwarty kwartał roku budżetowego nie dotyczy części F — Lista jednostek sporządzających sprawozdania, jednostki sporządzające sprawozdanie zbiorcze lub łączne przekazują korekty tych sprawozdań bez wypełniania części F.”;

7)   załączniki nr 1, 2, 7 i 9 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań kwartalnych sporządzanych za czwarty kwartał 2013 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2013 r. (poz. 1344)