ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 października 2011 r. w sprawie trybu udostępniania danych oraz wysokości opłat

Na podstawie art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb udostępniania danych uzyskanych w wyniku wykonywania zadań wynikających z przepisów wspólnotowych regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego państw członkowskich Unii Europejskiej z pozostałymi państwami (EXTRASTAT), zwanych dalej „danymi”;

2) wysokość opłaty za przetworzenie danych, o których udostępnienie występuje wnioskodawca, zwanej dalej „opłatą”.

§ 2. Dane udostępniane są przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie lub przez Szefa Służby Celnej, zwanych dalej „jednostkami udostępniającymi dane”.

§ 3. 1. Osoba występująca o udostępnienie danych, zwana dalej „wnioskodawcą”, występuje do jednostki udostępniającej dane, składając w formie pisemnej lub elektronicznej wniosek, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) informacje dotyczące wnioskodawcy;

2) informacje dotyczące osoby wyznaczonej do kontaktów;

3) zakres wnioskowanych danych z określeniem:

a) zakresu zbiorów,

b) wyboru zakresu (towaru lub grupy towarowej),

c) wyboru poziomu agregacji,

d) częstotliwości generowania zbiorów (jednorazowo bądź cyklicznie),

e) sposobu przedstawienia danych w zbiorze wynikowym,

f) formatu zbioru wynikowego,

g) danych w zbiorze wynikowym wraz ze wskazaniem:

— kolejności w tabeli wynikowej,

— parametru i kolejności sortowania,

— wyboru sposobu sortowania,

h) sposobu odbioru zbiorów,

i) informacji dodatkowych.

3. Wniosek o cykliczne udostępnianie danych może dotyczyć maksymalnie okresu 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 4. Przez cykliczne udostępnianie danych rozumie się udostępnianie danych w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub innych wskazanych przez wnioskodawcę.

4. Ograniczenie okresu, którego może dotyczyć cykliczne udostępnianie danych, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy naczelnych organów administracji rządowej i centralnych organów administracji rządowej oraz Narodowego Banku Polskiego.

§ 4. 1. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1, jednostka udostępniająca dane przekazuje wnioskodawcy, w formie pisemnej lub elektronicznej, informację o wysokości opłaty.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) wysokość opłaty z wyszczególnieniem kosztów:

a) pracy merytorycznej,

b) opłaty eksploatacyjnej systemu teleinformatycznego,

c) materiałów eksploatacyjnych i ekspedycji;

2) wysokość opłaty za jeden cykl udostępniania danych — w przypadku wniosku dotyczącego cyklicznego udostępniania danych o niezmiennym zakresie i okresie;

3) wskazanie zakresu udostępnianych danych w odniesieniu do zakresu wyszczególnionego we wniosku;

4) numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić opłatę.

3. Wnioskodawca wpłaca opłatę na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, w terminie 45 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1.

4. W przypadku gdy wniosek dotyczy cyklicznego udostępniania danych o niezmiennym zakresie i okresie, wnioskodawca dokonuje jednorazowej opłaty.

§ 5. Do ustalenia wysokości opłaty ustala się jednostkową stałą kosztową w wysokości 1/160 kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwartale, ogłoszonego w formie obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685, z późn. zm. 3) ). Przy ustalaniu jednostkowej stałej kosztowej do końca miesiąca, w którym opublikowano obwieszczenie, uwzględnia się kwotę wynikającą z obwieszczenia obowiązującego przed publikacją.

§ 6. Opłatę ustala się według następującego wzoru:

O = K · (A + B + M)

gdzie:

O — oznacza opłatę,

K — oznacza współczynnik wnioskodawcy, który jest równy:

0 — dla naczelnych organów administracji rządowej, centralnych organów administracji rządowej, ambasad Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowego Banku Polskiego,

1 — dla pozostałych osób i jednostek,

A — oznacza wysokość opłaty za prace merytoryczne wyliczanej według wzoru:

A = 2 · Ha · Z + 10 · Hb · Z + 6 · Hc · Z

gdzie:

Z — oznacza jednostkową stałą kosztową, o której mowa w § 5,

Ha — oznacza liczbę godzin przeznaczonych na wybór parametrów z gotowych modułów oprogramowania,

Hb — oznacza liczbę godzin przeznaczonych na opracowanie nowego programu,

Hc — oznacza liczbę godzin przeznaczonych na opracowanie dokumentacji merytorycznej i programowej,

B — oznacza wysokość opłaty eksploatacyjnej systemu teleinformatycznego, wyliczanej według wzoru:

B = 20 · Hd · Z + 2 · He · Z

gdzie:

Hd — oznacza liczbę godzin przeznaczonych na generowanie podzbioru z bazy danych,

He — oznacza liczbę godzin przeznaczonych na przetwarzanie i przygotowanie danych wynikowych oraz utrwalanie pobranych danych,

M — koszty materiałów eksploatacyjnych użytych do utrwalenia przekazywanych danych wnioskodawcy i ich ekspedycji; doliczane są w przypadku, gdy ich wartość przekroczy 10 zł.

§ 7. 1. Dane udostępniane są w terminie 30 dni od dnia wpływu opłaty na rachunek bankowy, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 4, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec przedłużeniu. Przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jednostka udostępniająca dane powiadamia wnioskodawcę o przedłużeniu terminu udostępnienia danych.

3. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 4, terminy udostępniania danych jednostka udostępniająca dane ustala z wnioskodawcą.

§ 8. Dane udostępniane są wnioskodawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. Dane w formie elektronicznej przekazuje się na informatycznym nośniku danych lub przy użyciu systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm. 4) ).

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 73, poz. 390, Nr 117, poz. 677, Nr 134, poz. 779 i Nr 171, poz. 1016.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 i Nr 152, poz. 1598, z 2005 r. Nr 23, poz. 187 i Nr 164, poz. 1365 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1371, z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459 i Nr 134, poz. 779.