ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781, z 2007 r. Nr 14, poz. 88 oraz z 2008 r. Nr 16, poz. 100) w załączniku nr 33 do rozporządzenia w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sprawozdanie sporządza się w zakresie następujących danych:

1) w sprawozdaniach miesięcznych, z wyjątkiem sprawozdań za grudzień — „Plan”, „Zaangażowanie”, „Wykonanie wydatków” oraz „Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego”;

2) w sprawozdaniu miesięcznym za grudzień i sprawozdaniu rocznym — dane wymienione w pkt 1 oraz „Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego”.”.

§ 2. Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa za luty 2009 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100.