ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji instrumentów finansowych

Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   sposób prowadzenia ewidencji:

a)   papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej,

b)   papierów wartościowych oraz instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu

— z wyłączeniem papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski;

2)   wzór zawiadomienia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwanej dalej „ustawą”, na podstawie którego Komisja Nadzoru Finansowego, zwana dalej „Komisją”, dokonuje wpisu do ewidencji;

3)   tryb udostępniania ewidencji, w tym udostępniania jej na stronie internetowej Komisji.

§ 2. 1. Ewidencja jest prowadzona w formie elektronicznej.

2. Ewidencja zawiera dane przekazane w zawiadomieniach, o których mowa w § 3 i 4, oddzielnie dla każdego z emitentów, a w przypadku instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi — podmiotów ubiegających się o dopuszczenie tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym lub o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu.

3. Wpis do ewidencji polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych przekazanych w zawiadomieniach, o których mowa w § 3 i 4.

4. Wpisu do ewidencji dokonuje się w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy.

5. W terminie jednego dnia roboczego od dnia dokonania wpisu do ewidencji Komisja uaktualnia ewidencję na swojej stronie internetowej.

§ 3. W przypadku papierów wartościowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie zawiadomienia, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. W przypadku papierów wartościowych i instrumentów finansowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie zawiadomienia, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. 1. W przypadku papierów wartościowych:

1)   dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym z zastrzeżeniem warunku lub

2)   wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu z zastrzeżeniem warunku

— w zawiadomieniach, o których mowa w § 3 lub 4, wskazuje się liczbę papierów wartościowych faktycznie dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu.

2. W zakresie określonym w ust. 1 papiery wartościowe uznaje się za dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu od momentu spełnienia się warunku.

§ 6. 1. Ewidencja jest udostępniana do publicznej wiadomości w siedzibie Komisji i na jej stronie internetowej.

2. W siedzibie Komisji dane z ewidencji udostępnia się na wniosek zainteresowanej osoby.

3. Udostępnienie danych może nastąpić w formie:

1)   udostępnienia ewidencji w siedzibie Komisji, przy wykorzystaniu sieci informatycznej;

2)   sporządzenia wydruku z ewidencji, obejmującego wszystkie dane zawarte w ewidencji dotyczące podmiotu wskazanego we wniosku, o którym mowa w ust. 2.

4. Wnioski o udostępnienie danych zawartych w ewidencji mogą być składane przez zainteresowane osoby w formie pisemnej lub ustnej. Wniosek powinien wskazywać podmiot, którego dane mają być udostępnione, oraz formę ich udostępnienia.

5. Komisja udostępnia dane w formie i zakresie wskazanych we wniosku.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1129, z 2012 r. poz. 836 i 1385 oraz z 2013 r. poz. 433.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji instrumentów finansowych (Dz. U. Nr 28, poz. 175), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 433).