ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Na podstawie art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   sposób przesyłania zgłoszeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2)   rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy zgłoszeń.

§ 2. Zgłoszenia są przesyłane za pomocą interfejsu:

1)   opisanego językiem opisu usług sieciowych (WSDL),

2)   dostępnego na stronie, której adres podany jest na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów,

3)   dostępnego przez protokół komunikacyjny sieci WWW (HTTP), szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL),

z wykorzystaniem protokołu wywoływania zdalnego dostępu do obiektów (SOAP).

§ 3. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru zgłoszenia jest udostępniona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

§ 4. 1. Zgłoszenia są opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).

2. Sposób opatrywania zgłoszeń bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu określa załącznik do rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).