ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących uczestników pracowniczych programów emerytalnych

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Informację dotyczącą uczestnika pracowniczych programów emerytalnych sporządza zarządzający w formie kwestionariusza.

2. Wzór kwestionariusza stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Kwestionariusz przekazywany jest uczestnikowi pracowniczego programu emerytalnego oraz następnemu zarządzającemu albo instytucji finansowej prowadzącej indywidualne konto emerytalne (IKE) przesyłką poleconą.

§ 3. Rubryki nr 21–27 kwestionariusza wypełnia się od dnia 1 września 2004 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2004 r. (poz. 1611)

WZÓR

INDYWIDUALNY KWESTIONARIUSZ INFORMACYJNY UCZESTNIKA PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO

(PDF)1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).