ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych

Na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się Dyrektora Izby Celnej w Gdyni do:

1) wydawania pozwoleń na utworzenie regularnej linii żeglugowej oraz do prowadzenia procedury konsultacyjnej, o których mowa w art. 313b rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3), zwanego dalej „Rozporządzeniem Wykonawczym”,

2) wydawania pozwoleń na zwolnienie z obowiązku wystawiania manifestu służącego do potwierdzania wspólnotowego statusu towarów najpóźniej do następnego dnia po wypłynięciu statku i w każdym przypadku przed przybyciem statku do portu przeznaczenia oraz do prowadzenia procedury konsultacyjnej, o których mowa w art. 324e Rozporządzenia Wykonawczego,

3) wydawania pozwoleń na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu morskiego odnoszącego się do towarów (procedura uproszczona — poziom 1), o których mowa w art. 447 Rozporządzenia Wykonawczego,

4) wydawania pozwoleń na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego pojedynczego manifestu morskiego (procedura uproszczona — poziom 2) oraz do prowadzenia procedury konsultacyjnej, o których mowa w art. 448 Rozporządzenia Wykonawczego

— jeżeli statki rozpoczynają rejs z portów lub docelowo wpływają do portów w Gdyni, Gdańsku, Władysławowie, Ustce lub Elblągu.

§ 2. Wyznacza się Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie do:

1) wydawania pozwoleń na utworzenie regularnej linii żeglugowej oraz do prowadzenia procedury konsultacyjnej, o których mowa w art. 313b Rozporządzenia Wykonawczego,

2) wydawania pozwoleń na zwolnienie z obowiązku wystawiania manifestu służącego do potwierdzania wspólnotowego statusu towarów najpóźniej do następnego dnia po wypłynięciu statku i w każdym przypadku przed przybyciem statku do portu przeznaczenia oraz do prowadzenia procedury konsultacyjnej, o których mowa w art. 324e Rozporządzenia Wykonawczego,

3) wydawania pozwoleń na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu morskiego odnoszącego się do towarów (procedura uproszczona — poziom 1), o których mowa w art. 447 Rozporządzenia Wykonawczego,

4) wydawania pozwoleń na stosowanie jako zgłoszenia tranzytowego pojedynczego manifestu morskiego (procedura uproszczona — poziom 2) oraz do prowadzenia procedury konsultacyjnej, o których mowa w art. 448 Rozporządzenia Wykonawczego

— jeżeli statki rozpoczynają rejs z portów lub docelowo wpływają do portów w Szczecinie, Świnoujściu, Darłowie, Kołobrzegu, Policach, Stepnicy, Trzebieży lub Nowym Warpnie;

5) (uchylony).

§ 3. Wyznacza się Dyrektora Izby Celnej w Warszawie do:

1) wydawania pozwoleń na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu lotniczego (procedura uproszczona — poziom 1), o których mowa w art. 444 Rozporządzenia Wykonawczego;

2) wydawania pozwoleń na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu lotniczego przesyłanego z wykorzystaniem elektronicznego systemu wymiany danych (procedura uproszczona — poziom 2) oraz prowadzenia procedury konsultacyjnej, o których mowa w art. 445 Rozporządzenia Wykonawczego;

3) (uchylony).

4) prowadzenia postępowania, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394), wymaganego w przypadku uzależnienia decyzji o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego od odbycia przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności,

§ 4. Wyznacza się Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu do:

1) prowadzenia procedury konsultacyjnej, o której mowa w art. 500 Rozporządzenia Wykonawczego, wymaganej w przypadku wydawania pojedynczych pozwoleń na korzystanie z gospodarczych procedur celnych;

2) prowadzenia procedury konsultacyjnej, o której mowa w art. 292 ust. 5 Rozporządzenia Wykonawczego, wymaganej w przypadku wydawania pojedynczych pozwoleń na procedurę dopuszczenia do swobodnego obrotu z końcowym przeznaczeniem;

3) (uchylony);

4) prowadzenia procedury konsultacyjnej w postępowaniu o wydanie świadectwa upoważniony przedsiębiorca — uproszczenia celne, świadectwa upoważniony przedsiębiorca — bezpieczeństwo i ochrona i świadectwa upoważniony przedsiębiorca — uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona, o której mowa w art. 141 i 14m Rozporządzenia Wykonawczego.

5) prowadzenia procedury konsultacyjnej, o której mowa w art. 253j i 253k Rozporządzenia Wykonawczego, wymaganej w przypadku wydawania pojedynczych pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej.

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych (Dz. U. Nr 33, poz. 227).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).