ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507, z 2006 r. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 123, poz. 847) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego;

2) jednostkach — należy przez to rozumieć jednostki doradztwa rolniczego, o których mowa w art. 2 ustawy;

3) planie finansowym — należy przez to rozumieć roczny plan finansowy, o którym mowa w art. 41a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 21 ).

§ 2. 1. Jednostki prowadzą gospodarkę finansową na podstawie planów finansowych opracowywanych, opiniowanych i zatwierdzanych w trybie przepisów art. 8 ust. 1 pkt 1a, art. 9 ust. 3 pkt 1 i art. 12 ust. 1a ustawy.

2. Plan finansowy jest ustalany na okres roku kalendarzowego.

§ 3. Projekt planu finansowego na następny rok jest opracowywany z uwzględnieniem wysokości dotacji zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej na dany rok.

§ 4. Plan finansowy jednostki składa się z:

1) części tabelarycznej, sporządzonej zgodnie z wzorem formularza określonym w załączniku do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 120 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;

2) części opisowej, zawierającej szczegółowe uzasadnienie dla poszczególnych wielkości liczbowych przychodów i kosztów jednostki, w szczególności uzasadnienie kosztów jednostki finansowanych z dotacji podmiotowej.

§ 5. Realizacja zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1, 1a i 2 oraz art. 15 ustawy, oraz wydatkowanie środków publicznych przez jednostki następują zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 6. Wyboru banku prowadzącego obsługę rachunków jednostka dokonuje zgodnie z art. 160 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

§ 7. 1. Jednostki tworzą:

1) fundusz statutowy;

2) fundusz rezerwowy;

3) inne fundusze, których utworzenie przewidują odrębne przepisy ustawowe.

2. Fundusz statutowy tworzy się z równowartości składników majątku nabytych w trybie ustawy, stanowiących wyposażenie jednostek w dniu rozpoczęcia przez nie działalności, po uwzględnieniu należności i zobowiązań przejętych zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy.

3. Zysk netto jednostek przeznacza się na fundusze, o których mowa w ust. 1.

4. Stratę netto jednostek pokrywa się z funduszu rezerwowego. Jeżeli strata netto jest wyższa niż fundusz rezerwowy, część straty, niepokrytą z funduszu rezerwowego, pokrywa się z funduszu statutowego.

§ 8. 1. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego jednostki dokonuje odpowiednio minister właściwy do spraw rozwoju wsi lub wojewoda.

2. Koszty postępowania o zamówienie publiczne, związane z wyborem podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego, ponosi jednostka.

3.  Roczne sprawozdanie finansowe jednostka przedkłada do zatwierdzenia odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi lub wojewodzie.

4. Podziału zysku lub ustalenia sposobu pokrycia straty jednostki dokonuje odpowiednio minister właściwy do spraw rozwoju wsi lub wojewoda.

§ 9. 1. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego sporządza się w układzie określonym w § 4.

2. Zatwierdzone sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, jednostka przesyła ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, który sprawozdanie obejmuje.

§ 10. Przepisy § 4 mają zastosowanie po raz pierwszy do sporządzania i wykonywania planu finansowego na 2008 r.

§ 11. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 76, poz. 665 oraz z 2006 r. Nr 178, poz. 1315).

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

21 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.