ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

Na podstawie art. 64 ust. 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób dokumentowania spełnienia warunków określonych w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, w tym rodzaj dokumentów potwierdzających ich spełnienie;

2) wzór wniosku o udzielenie zwolnienia lub przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, zwanego dalej „zwolnieniem”;

3) szczegółowy sposób udzielania, przedłużania i cofania zwolnienia.

§ 2. 1. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków określonych w art. 64 ust. 1 ustawy są:

1) w zakresie, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy:

a) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo zaświadczenie o wpisie do właściwej ewidencji działalności gospodarczej,

b) zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON i numeru identyfikacji podatkowej NIP;

2) w zakresie, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy:

a) potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego,

b) dokument potwierdzający datę rozpoczęcia stosowania przez podmiot procedury zawieszenia poboru akcyzy;

3) w zakresie, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy:

a) informacja banku, w którym podmiot posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową podmiotu,

b) sprawozdania finansowe podmiotu za ostatnie okresy sprawozdawcze sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, a jeżeli podlegają one badaniu przez biegłego rewidenta również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności — za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — za ten okres,

c) oświadczenie podmiotu, z którego wynika, że w stosunku do podmiotu nie jest prowadzone postępowanie likwidacyjne, układowe, upadłościowe lub egzekucyjne;

4) w zakresie, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy — aktualne zaświadczenie, wydane przez:

a) naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków stanowiących dochód budżetu państwa,

b) właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że podmiot nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) w zakresie, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 5 ustawy — zobowiązanie do zapłacenia, na pierwsze żądanie naczelnika urzędu celnego, kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty z tytułu powstania zobowiązania podatkowego.

2. Dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a oraz pkt 3 lit. b, nie dołącza się, jeżeli zostały wcześniej złożone w urzędzie celnym, do którego jest składany wniosek o udzielenie lub przedłużenie zwolnienia, a dane w nich zawarte są aktualne. W takim przypadku podmiot jest obowiązany wskazać we wniosku numer sprawy, przy której złożono te dokumenty.

3.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a oraz pkt 4 lit. a, nie mogą być wystawione wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku o udzielenie lub przedłużenie zwolnienia. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b, nie mogą być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o udzielenie lub przedłużenie zwolnienia.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, dołącza się w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach.

§ 3. Wzór wniosku o zwolnienie lub przedłużenie zwolnienia stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. 1. Decyzję o zwolnieniu oraz przedłużeniu zwolnienia wydaje się w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest wydawany podmiotowi, a drugi jest zatrzymywany przez naczelnika urzędu celnego, który je wydał, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Naczelnik urzędu celnego może wydać, na uzasadniony wniosek, większą liczbę egzemplarzy decyzji o zwolnieniu lub przedłużeniu zwolnienia, odnotowując na każdym z nich kolejny numer egzemplarza.

§ 5. 1. Ze zwolnienia można korzystać tylko po przedłożeniu we właściwym urzędzie celnym oryginału decyzji o zwolnieniu lub przedłużeniu zwolnienia.

2. Naczelnik urzędu celnego, który wydał decyzję o zwolnieniu, przedłużeniu zwolnienia, zmiany decyzji w tej sprawie lub decyzję w sprawie cofnięcia zwolnienia, niezwłocznie przesyła kopię decyzji Dyrektorowi Izby Celnej w Warszawie.

3. Dyrektor Izby Celnej w Warszawie prowadzi wykaz podmiotów zwolnionych z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, w sposób zapewniający jego bieżącą aktualizację i dostęp zainteresowanych organów podatkowych do informacji w nim zawartych.

§ 6. 1. Naczelnik urzędu celnego, który wydał decyzję o zwolnieniu lub przedłużeniu zwolnienia, w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że nastąpiło naruszenie warunków określonych w art. 64 ust. 1 ustawy, stanowiące podstawę do cofnięcia zwolnienia, wzywa podmiot, któremu udzielono zwolnienia lub przedłużono zwolnienie, do złożenia mu pisemnego oświadczenia w sprawie zmian danych dotyczących spełnienia przez ten podmiot warunków, o których mowa w art. 64 ust. 9 ustawy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. Odmowa złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, lub niedotrzymanie terminu jego złożenia stanowi podstawę do uznania, że podmiot, któremu udzielono zwolnienia lub przedłużono zwolnienie, naruszył warunki określone w art. 64 ust. 1 ustawy i stanowi podstawę do cofnięcia zwolnienia.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli podmiot, któremu udzielono zwolnienia lub przedłużono zwolnienie, złoży oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, oraz aktualne dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 i 4, potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 64 ust. 1 ustawy, przed wydaniem przez właściwego naczelnika urzędu celnego decyzji w sprawie cofnięcia zwolnienia.

4. W przypadku cofnięcia zwolnienia podmiot, któremu udzielono zwolnienia lub przedłużono zwolnienie, jest obowiązany niezwłocznie przedstawić właściwemu naczelnikowi urzędu celnego wszystkie otrzymane egzemplarze decyzji o zwolnieniu lub przedłużeniu zwolnienia celem dokonania przez naczelnika adnotacji o jego cofnięciu.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r. 2)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zwolnień z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego (Dz. U. Nr 35, poz. 313), które traci moc z dniem 1 marca 2009 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11).