ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe

Na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór treści:

1) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej składanej jako zabezpieczenie akcyzowe, dla zagwarantowania pokrycia jednego zobowiązania podatkowego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej składanej jako zabezpieczenie akcyzowe, dla zagwarantowania pokrycia wielu zobowiązań podatkowych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. (poz. 239)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).