ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 106 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzory:

1) deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, art. 24 pkt 2 i 3 oraz art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”;

2) deklaracji podatkowej od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN), o której mowa w art. 24 pkt 1 ustawy;

3) deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA), o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy;

4) informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (INF-A—INF-D, INF-F, INF-I—INF-K), o których mowa w art. 21 ust. 6 ustawy.

§ 2. 1. Deklaracje podatkowe, o których mowa w § 1 pkt 1, składają się z formularza głównego (AKC-4/AKC-4zh), którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz formularzy szczegółowych o podatku akcyzowym dla poszczególnych grup wyrobów akcyzowych (AKC-4/A—AKC-4/F, AKC-4/H—AKC-4/K), których wzory określają załączniki nr 2—11 do rozporządzenia.

2. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 2, określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

3. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 3, określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.

4. Wzory informacji, o których mowa w § 1 pkt 4, określają załączniki nr 14—21 do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r. 2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. (poz. 227)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 246, poz. 2090), które traci moc z dniem 1 marca 2009 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11).