ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie systemu teleinformatycznego przemieszczania wyrobów akcyzowych na terytorium kraju

Na podstawie art. 46 ust. 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego przemieszczania wyrobów akcyzowych na terytorium kraju, zwanego dalej „systemem”;

2) szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać dokumenty w formie elektronicznej przesyłane w systemie;

3) szczegółowy sposób stosowania i dokumentowania przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy przy użyciu dokumentów w formie elektronicznej przesyłanych w systemie, w szczególności sposób obiegu administracyjnego dokumentu towarzyszącego w formie elektronicznej, a także sposób potwierdzania odbioru wyrobów akcyzowych przez podmioty dokonujące przemieszczeń wyrobów akcyzowych;

4) procedury szczególne w przypadku awarii systemu lub systemów współpracujących:

a) SEED — komputerowa baza danych zawierająca wykaz podatników prowadzących składy podatkowe, miejsc zatwierdzonych jako składy podatkowe oraz zarejestrowanych handlowców,

b) OSOZ — Ogólnopolski System Obsługi Zabezpieczeń i Pozwoleń,

c) ISZTAR — System Zintegrowanej Taryfy Celnej.

§ 2. 1. System umożliwia przesyłanie administracyjnego dokumentu towarzyszącego oraz innych dokumentów w formie elektronicznej pomiędzy podmiotem wysyłającym wyroby akcyzowe, organem podatkowym i podmiotem odbierającym te wyroby, generowanych w związku z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju.

2. Użytkownicy systemu dokonują rozliczenia zabezpieczenia akcyzowego w sposób elektroniczny przy przemieszczeniu wyrobów akcyzowych dokonywanym przy pomocy systemu.

§ 3. Administracyjny dokument towarzyszący w formie elektronicznej zawiera identyczne dane jak administracyjny dokument towarzyszący w formie papierowej i jest stosowany zgodnie z warunkami określonymi dla tego dokumentu w formie papierowej.

§ 4. 1. Podmiot wysyłający wyroby akcyzowe generuje w systemie:

1) powiadomienie o planowanym przemieszczeniu wyrobów akcyzowych i administracyjny dokument towarzyszący w formie elektronicznej, przed rozpoczęciem przemieszczenia wyrobów akcyzowych;

2) powiadomienie o zmianie miejsca przeznaczenia, w przypadku zmiany w trakcie przemieszczenia wyrobów akcyzowych podmiotu odbierającego te wyroby, wymienionego w administracyjnym dokumencie towarzyszącym w formie elektronicznej.

2. Podmiot odbierający wyroby akcyzowe generuje w systemie:

1) powiadomienie o przybyciu przemieszczanych wyrobów akcyzowych po zakończeniu przemieszczenia;

2) raport odbioru wyrobów akcyzowych po zakończeniu przemieszczenia.

3. Organ podatkowy generuje w systemie:

1) informację o podjęciu kontroli w miejscu wysyłki i odbioru lub o jej braku;

2) informację o przydzieleniu osoby do kontroli;

3) informację o wynikach kontroli w miejscu wysyłki lub odbioru;

4) anulowanie administracyjnego dokumentu towarzyszącego w formie elektronicznej przed rozpoczęciem przemieszczenia wyrobów akcyzowych, w przypadku gdy podmiot zaniecha dokonania przemieszczenia wyrobów akcyzowych;

5) informację o przydzieleniu osoby do manualnego obciążenia zabezpieczenia akcyzowego;

6) informację o rejestracji zdarzenia w trakcie transportu;

7) informację o zgłoszeniu ryzyka przesyłki;

8) powiadomienie o planowanej przesyłce, administracyjny dokument towarzyszący w formie elektronicznej, powiadomienie o zmianie miejsca przeznaczenia, powiadomienie o przybyciu przesyłki oraz raport odbioru w przypadku procedury awaryjnej;

9) dodatkowe zarejestrowanie administracyjnych dokumentów towarzyszących w systemie, w przypadku procedury awaryjnej;

10) wyszukanie administracyjnych dokumentów towarzyszących w formie elektronicznej;

11) zmianę osoby wyznaczonej do wykonania zadania.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają weryfikacji przez system. O poprawności tych dokumentów powiadamiany jest podmiot, który przestał te dokumenty w formie elektronicznej.

§ 5. Podmiot wysyłający i odbierający wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy jest obowiązany do przechowywania administracyjnych dokumentów towarzyszących w formie elektronicznej wygenerowanych w systemie, zapisanych na informatycznych nośnikach danych lub w formie wydruku przez okres, o którym mowa w art. 41 ust. 13 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

§ 6. 1. W przypadku wystąpienia awarii systemu lub systemów współpracujących przed rozpoczęciem przemieszczenia wyrobów akcyzowych stosuje się wyłącznie administracyjny dokument towarzyszący w formie papierowej oraz oryginał potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego. W przypadku wystąpienia awarii po rozpoczęciu przemieszczenia wyrobów akcyzowych zakończenie przemieszczenia w systemie może nastąpić wyłącznie po usunięciu awarii systemu.

2. W przypadku awarii systemu OSOZ po rozpoczęciu przemieszczenia wyrobów akcyzowych przemieszczenie może zostać zakończone w systemie, natomiast zabezpieczenie akcyzowe jest zwalniane po przywróceniu pracy systemu OSOZ.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).