ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie określenia przypadków umożliwiających złożenie zabezpieczenia ryczałtowego, stosowanie niższego poziomu zabezpieczenia akcyzowego oraz przypadków, w których nie ustala się stanu wykorzystania zabezpieczenia generalnego

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 2–4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) inne niż określone w art. 65 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, przypadki, w których może być złożone zabezpieczenie ryczałtowe;

2) przypadki, w których stosuje się dla niektórych wyrobów akcyzowych niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego niż określony w ustawie, jak również ten poziom;

3) przypadki, w których naczelnik urzędu celnego nie ustala stanu wykorzystania zabezpieczenia generalnego przed jego zastosowaniem.

§ 2. Zabezpieczenie ryczałtowe może być złożone również w przypadku:

1) przemieszczania przez podmiot prowadzący skład podatkowy z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy alkoholu etylowego objętego pozycją CN 2207, który jest:

a) wyprodukowany w gorzelni rolniczej z surowców rolniczych jako nieoczyszczony alkohol etylowy oraz wyprowadzany ze składu podatkowego producenta i przemieszczany do składu podatkowego na terytorium kraju w celu dalszego przetworzenia przez jego odbiorcę,

b) skażonym benzyną odwodnionym alkoholem etylowym wyprodukowanym z surowców rolniczych oraz jest wyprowadzany ze składu podatkowego przez podmiot, który dokonał jego odwodnienia, i przemieszczany do innego składu podatkowego na terytorium kraju w celu dalszego przetworzenia przez jego odbiorcę, jako biopaliwo;

2) produkcji, magazynowania, wprowadzania do składu podatkowego lub przemieszczania w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 albo pkt 15 ustawy, a także w przypadku wykonywania w odniesieniu do tych wyrobów czynności, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1–3, pkt 5 i 6 ustawy, odpowiednio, przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego handlowca lub podmiot pośredniczący.

§ 3. W przypadku, o którym mowa w:

1) § 2 pkt 1 — stosuje się zabezpieczenie akcyzowe w wysokości ustalonej na poziomie 50 % kwoty akcyzy od przemieszczanych wyrobów akcyzowych, której pobór jest zawieszony;

2) § 2 pkt 2 — stosuje się zabezpieczenie akcyzowe na poziomie równym kwocie akcyzy obliczonej dla danego wyrobu akcyzowego według stawki określonej w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 albo pkt 15 ustawy.

§ 4. Naczelnik urzędu celnego nie ustala stanu wykorzystania zabezpieczenia generalnego przed jego zastosowaniem w przypadku, gdy nastąpi awaria systemów informatycznych, które służą do elektronicznego ustalania tego stanu, do czasu usunięcia awarii.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).