ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie informacji o wielkości sprzedaży papierosów oznaczonych maksymalną ceną detaliczną

Na podstawie art. 99 ust. 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa termin, formę przekazywania oraz zakres informacji o wielkości sprzedaży poszczególnych marek papierosów oznaczonych maksymalną ceną detaliczną.

§ 2. 1. Producenci, importerzy oraz podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów oznaczonych maksymalną ceną detaliczną są obowiązani do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji, o której mowa w § 1, w terminie do dnia 8 listopada roku kalendarzowego, którego informacja dotyczy.

2. Informację, o której mowa w § 1, należy przekazywać w formie papierowej, po jej uprzednim podpisaniu i opatrzeniu klauzulą „za zgodność ze stanem faktycznym”, oraz w formie elektronicznej, na adres wskazany na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (www.mf.gov.pl).

3. Informacja, o której mowa w § 1, powinna zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu przekazującego informację;

2) markę papierosów;

3) wskazanie urzędu celnego lub urzędów celnych, w których w okresie 10 miesięcy (od 1 stycznia do 31 października) danego roku kalendarzowego składano deklarację podatkową lub zgłoszenie celne dotyczące papierosów;

4) liczbę papierosów w paczce;

5) maksymalną cenę detaliczną w PLN wydrukowaną na jednostkowym opakowaniu papierosów (na paczce);

6) wielkość sprzedaży w okresie 10 miesięcy (od 1 stycznia do 31 października) danego roku kalendarzowego, poszczególnych marek papierosów w tysiącach sztuk.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).