ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ewidencji nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych 2)

Na podstawie art. 59 ust. 7 pkt 2, art. 78 ust. 9 oraz art. 80 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencji nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych, zwanej dalej „ewidencją”, oraz sposób jej prowadzenia przez:

1) zarejestrowanego handlowca;

2) podatnika nabywającego wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju;

3) przedstawiciela podatkowego.

§ 2. 1. Ewidencja jest prowadzona w sposób ciągły i umożliwiający identyfikację obrotu wyrobami akcyzowymi.

2. Ostatniego dnia każdego miesiąca podmiot prowadzący ewidencję dokonuje jej zamknięcia i miesięcznego podsumowania.

3. Raport z miesięcznego zamknięcia i podsumowania ewidencji prowadzonej w formie elektronicznej podmiot prowadzący ewidencję przekazuje właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

§ 3. 1. W przypadku prowadzenia ewidencji w formie papierowej, przed rozpoczęciem jej wypełniania karty ewidencji powinny zostać przeszyte, a strony ponumerowane i opatrzone pieczęcią podmiotu prowadzącego ewidencję. Właściwy naczelnik urzędu celnego opatruje przeszycie plombą, przy użyciu plombownicy stosowanej do plombowania ewidencji prowadzonych przez organ celny, a na ostatniej stronie ewidencji wpisuje liczbę jej stron i składa podpis.

2. Wpisów do ewidencji należy dokonywać w sposób trwały i wyraźny. Zmiany i poprawki powinny być dokonywane w taki sposób, aby przekreślony pierwotny tekst pozostał czytelny. Każda zmiana lub poprawka powinna zostać potwierdzona podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki z podaniem daty wprowadzenia, oraz w razie potrzeby opisana w rubryce „uwagi”.

§ 4. 1. Ewidencja w formie elektronicznej prowadzona jest zgodnie z pisemną instrukcją obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia tej ewidencji i w taki sposób, aby:

1) umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą;

2) umożliwiała dokonywanie korekty danych opatrzonej adnotacją osoby dokonującej tej korekty oraz daty jej dokonania;

3) pozwalała na drukowanie wpisów i raportów, o których mowa w § 2 ust. 3, w porządku chronologicznym;

4) uniemożliwiała usuwanie wpisów.

2. Podmiot prowadzący ewidencję w formie elektronicznej przechowuje kopię ewidencji zapisaną na informatycznych nośnikach danych, w sposób zapewniający ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą, lub w formie wydruku sporządzonego za okresy jednodniowe.

§ 5. 1. Ewidencja prowadzona przez zarejestrowanego handlowca zawiera:

1) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o ich znakowaniu i barwieniu;

2) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania;

3) datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych do miejsca ich odbioru;

4) dane identyfikacyjne składu podatkowego, z którego wyroby akcyzowe zostały wysłane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy;

5) dane identyfikacyjne podmiotu, na rzecz którego wyroby akcyzowe zostały nabyte przez zarejestrowanego handlowca;

6) numer identyfikacyjny wskazany w rubryce 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, którego wzór został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 32, poz. 229), lub numer identyfikacyjny dokumentu handlowego, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały wprowadzone do miejsca odbioru;

7) kwotę podatku akcyzowego przypadającego do zapłaty;

8) datę złożenia deklaracji podatkowej.

2. Zarejestrowany handlowiec odnotowuje nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych w ewidencji, niezwłocznie po ich wprowadzeniu do miejsca odbioru wyrobów akcyzowych.

§ 6. Ewidencja prowadzona przez podatnika nabywającego wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju zawiera:

1) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o ich znakowaniu i barwieniu;

2) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania;

3) datę otrzymania wyrobów akcyzowych;

4) dane identyfikacyjne podmiotu, od którego wyroby akcyzowe zostały nabyte wewnątrzwspólnotowo;

5) numer identyfikacyjny dokumentu, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały przemieszczone na terytorium kraju;

6) kwotę podatku akcyzowego przypadającego do zapłaty;

7) datę złożenia deklaracji podatkowej.

§ 7. Ewidencja prowadzona przez przedstawiciela podatkowego zawiera:

1) nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz informacje o ich znakowaniu i barwieniu;

2) ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania;

3) datę otrzymania wyrobów akcyzowych przez przedstawiciela podatkowego;

4) dane identyfikacyjne sprzedawcy;

5) dane identyfikacyjne osoby fizycznej, na rzecz której wyroby akcyzowe są nabywane przez przedstawiciela podatkowego;

6) numer identyfikacyjny dokumentu, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały przemieszczone na terytorium kraju;

7) kwotę podatku akcyzowego przypadającego do zapłaty;

8) datę złożenia deklaracji podatkowej.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r. 3)


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (Dz. Urz. WE L 76 z 23.03.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 179, z późn. zm.).

3) Zakres spraw objęty niniejszym rozporządzeniem był dotychczas uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków dotyczących miejsc, w których będą odbierane wyroby akcyzowe zharmonizowane, zabezpieczenia akcyzowego składanego przez zarejestrowanego i niezarejestrowanego handlowca oraz sposobu prowadzenia ewidencji przez zarejestrowanego handlowca (Dz. U. Nr 89, poz. 848) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzoru deklaracji uproszczonej oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 74, poz. 668 oraz z 2005 r. Nr 248, poz. 2099), które tracą moc z dniem 1 marca 2009 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11).