ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika

Na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika;

2) wzór deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika.

§ 2. 1. Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika zawiera w szczególności następujące informacje:

1) miejsce i cel składania deklaracji;

2) dane płatnika;

3) wysokość akcyzy;

4) obliczenie wysokości akcyzy od sprzedaży dokonywanej w trybie egzekucji samochodów osobowych;

5) oświadczenie i podpis składającego deklarację lub osoby reprezentującej.

2. Wzór deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (AKC-P) wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego składania deklaracji określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).