ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań

Na podstawie art. 186 ust. 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób, tryb i terminy opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami jednostkom samorządu terytorialnego;

2) tryb przekazywania do jednostek samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych odrębnymi ustawami;

3) tryb i terminy przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego pobranych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;

2) jednostce samorządu terytorialnego — rozumie się przez to odpowiednio: gminę, powiat oraz samorząd województwa, realizujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone tym jednostkom na podstawie odrębnych ustaw;

3) jednostkach organizacyjnych — rozumie się przez to jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podległe jej jednostki, które realizują zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;

4) dysponentach części budżetowej — rozumie się przez to dysponentów tych części, o których mowa w art. 103 ust. 4 ustawy, w których zaplanowane zostały dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone tym jednostkom ustawami, a także dochody związane z realizacją tych zadań;

5) planie finansowym — rozumie się przez to plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy;

6) działach, rozdziałach i paragrafach — rozumie się przez to działy, rozdziały i paragrafy określone w rozporządzeniu Ministra Finansów, wydanym na podstawie art. 16 ust. 4 pkt 1 ustawy.

§ 3.1. Dysponenci części budżetowych ujmują w projekcie swojego budżetu, we właściwych działach, rozdziałach i paragrafach, kwoty:

1) dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

2) dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań, o których mowa w pkt 1.

2. Kwoty dotacji celowych określane są przez dysponentów części budżetowych według zasad przyjętych w budżecie państwa do określenia wydatków podobnego rodzaju, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

3. Dysponenci części budżetowych dokonują podziału kwot dotacji celowych oraz kwot dochodów, o których mowa w ust. 1, i przekazują jednostce samorządu terytorialnego informacje o kwotach wynikających z podziału, w terminie do dnia 25 października roku poprzedzającego rok, na który opracowywana jest ustawa budżetowa i uchwała budżetowa.

4. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na dany rok dysponenci części budżetowych przekazują jednostce samorządu terytorialnego informacje o kwotach dotacji celowych i kwotach dochodów, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej i ujętych w układzie wykonawczym budżetu, o którym mowa w art. 128 ust. 1 i 2 ustawy.

5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, dysponenci części budżetowych przekazują w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf.

§ 4.1. Jednostka samorządu terytorialnego, po poinformowaniu jej w terminie określonym w § 3 ust. 3 o kwotach dotacji celowych, planuje je w projekcie swojego budżetu jako dochody i w tej samej wysokości planuje wydatki w szczegółowości nie mniejszej niż określona w art. 184 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy.

2.  Zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje projekt planu finansowego, przyjmując jako podstawę do tego planu kwoty dotacji celowych i  kwoty dochodów określone w informacjach, o których mowa w § 3 ust. 3.

3.  Projekt planu finansowego, o którym mowa w ust. 2, obejmuje kwoty:

1) dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych na realizację zadań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, w pełnej szczegółowości klasyfikacji dochodów;

2) wydatków — w układzie dział, rozdział klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem:

a) wydatków bieżących, w tym w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

b) wydatków majątkowych;

3) dochodów, związanych z realizacją zadań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, w szczegółowości: dział, rozdział i paragraf, w podziale na dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, oraz — o ile odrębne przepisy tak stanowią — na dochody jednostki samorządu terytorialnego.

4.  Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie 7 dni od dnia przekazania organowi stanowiącemu tej jednostki projektu uchwały budżetowej, przekazuje jednostkom organizacyjnym — w szczegółowości określonej w ust. 3 — wynikające z projektu planu finansowego, informacje o:

1) projektowanych kwotach wydatków na realizację poszczególnych zadań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1;

2) projektowanej kwocie dochodów związanych z realizacją zadań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.

5. W terminie 21 dni od dnia uchwalenia uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowuje plan finansowy i informuje o kwotach z niego wynikających jednostki organizacyjne.

§ 5.1. Jednostka organizacyjna opracowuje w zakresie swojej właściwości projekt planu finansowego w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji dochodów i wydatków — z uwzględnieniem źródła powstania dochodów — i przekazuje zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o których mowa w § 4 ust. 4, nie później jednak niż do dnia 22 grudnia roku poprzedzającego rok, na który opracowywany jest plan finansowy.

2. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego weryfikuje otrzymane projekty planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej i w przypadku stwierdzenia rozbieżności wprowadza odpowiednie zmiany, informując o ich dokonaniu kierownika jednostki organizacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu planu finansowego, nie później jednak niż do dnia 27 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 6.1. Projekt planu finansowego jednostki organizacyjnej zweryfikowany przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w trybie i terminie określonym w § 5 ust. 2, stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki organizacyjnej w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia opracowania planu finansowego na podstawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wynikających z uchwały budżetowej.

2. Jednostki organizacyjne po uzyskaniu informacji, o której mowa w § 4 ust. 5, dostosowują projekty planów finansowych do uchwały budżetowej, w szczegółowości określonej w § 5 ust. 1.

3.  Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie 14 dni od otrzymania informacji, o której mowa w § 3 ust. 4, informuje jednostki organizacyjne o kwotach dochodów i wydatków.

4. Plan finansowy jednostki organizacyjnej zawierający kwoty dochodów i wydatków, wynikające z podziału kwot ujętych w ustawie budżetowej, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje do wiadomości właściwym dysponentom części budżetowych nie później niż w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji, o których mowa w § 3 ust. 4.

§ 7.1. Dotacje celowe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, są przekazywane jednostce samorządu terytorialnego przez wojewodów w okresach miesięcznych, na podstawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa, w terminie umożliwiającym pełne i terminowe wykonywanie zadań.

2. Dotacje celowe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, mogą również być przekazywane — w terminach określonych w odrębnych przepisach — przez:

1) Kierownika Krajowego Biura Wyborczego lub działających z jego upoważnienia dyrektorów zespołów i delegatur Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem rejestru wyborców oraz organizacją i przeprowadzaniem wyborów i referendów;

2) dyrektorów urzędów statystycznych na finansowanie zadań związanych z organizacją spisów powszechnych i rolnych.

§ 8.1. Jednostka organizacyjna przekazuje na rachunek podstawowy właściwej jednostki samorządu terytorialnego pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, według stanu środków na:

1) 10. dzień miesiąca — w terminie do dnia 13. danego miesiąca;

2) 20. dzień miesiąca — w terminie do dnia 23. danego miesiąca.

2. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje — zgodnie z art. 189 ust. 2 ustawy — pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, pomniejszone o określone w odrębnych przepisach dochody budżetowe przysługujące jednostce samorządu terytorialnego z tytułu wykonywania tych zadań, na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację celową, według stanu środków określonego w ust. 1, w terminach odpowiednio do 15. i 25. dnia danego miesiąca.

3.  Pobrane do dnia 31 grudnia i nieprzekazane w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2, dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami są przekazywane odpowiednio przez:

1) jednostkę organizacyjną — na rachunek podstawowy właściwej jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym, a gdy ten dzień jest dniem wolnym od pracy — do pierwszego dnia roboczego po tym terminie;

2) zarząd jednostki samorządu terytorialnego — na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotacje celowe w terminie do dnia 8 stycznia roku następującego po roku budżetowym, a gdy ten dzień jest dniem wolnym od pracy — do pierwszego dnia roboczego po tym terminie.

4. Dochody, o których mowa w ust. 1—3, są przekazywane wraz z należnymi odsetkami:

1) ustawowymi, pobranymi od dłużników z tytułu nieterminowo regulowanych należności, stanowiących dochód budżetu państwa;

2) naliczonymi w wysokości jak dla zaległości podatkowych w przypadku nieodprowadzonych dochodów budżetowych w terminach, o których mowa w ust. 1—3, przez jednostki organizacyjne i zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

5. Zasady sporządzania sprawozdań z wykonania dochodów, o których mowa w ust. 1—3, określają odrębne przepisy.

§ 9. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do przekazywania do jednostek samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz do przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego pobranych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami od dnia 1 lipca 2006 r.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 1)


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100, poz. 1077 oraz z 2002 r. Nr 12, poz. 113).