ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2)   rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji lub podań.

§ 2. Deklaracje i podania są przesyłane za pomocą interfejsu dostępnego na stronie, której adres podany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, poprzez zastosowanie protokołu wywoływania zdalnego dostępu do obiektów (SOAP), opisanego językiem opisu usług sieciowych (WSDL), dostępnego przez protokół komunikacyjny sieci WWW (HTTP), szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL).

§ 3. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru deklaracji lub podania jest udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

§ 4. 1. Deklaracje i podania są opatrzone:

1)   bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662) albo

2)   innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań.

2. Sposób opatrywania deklaracji i podań bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu określa załącznik do rozporządzenia.

§ 5. 1. 3) Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, mogą być opatrywane, przesyłane przez:

1) podatnika będącego osobą fizyczną:

a)  deklaracje dla podatku od towarów i usług:

— (VAT-7),

— (VAT-7K),

— (VAT-7D),

aa) informacja podsumowująca/korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym (VAT-27),

ab)  informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE),

ac)  korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UEK),”,

b)  deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin (P-KOP),

c)  deklaracja dla podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami,

d)  deklaracja podatkowa od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN),

e)  deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW),

f)   informacja o alkoholu etylowym w składzie podatkowym (INF-A),

h)  informacja o piwie w składzie podatkowym (INF-C),

g)  informacja o winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich w składzie podatkowym (INF-B),

i)  informacja o paliwach silnikowych w składzie podatkowym (z wyłączeniem gazu) (INF-D),

j)  informacja o wyrobach tytoniowych w składzie podatkowym (INF-F),

k)  informacja o paliwach opałowych w składzie podatkowym (INF-I),

l)  informacja o gazie do napędu silników spalinowych w składzie podatkowym (INF-J),

m)  informacja o olejach smarowych i pozostałych olejach w składzie podatkowym (INF-K),

n)  deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn),

o) deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG),

p) deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U),

q) deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-P A (...)),

r) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego,

s) deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3),

t) informacja o pozostałych podatnikach (PCC-3/A),

u) zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw maj ątkowych (SD-3),

v) informacja o pozostałych podatnikach (SD-3/A),

w) zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw maj ątkowych (SD-Z2),

x) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym:

— (PIT-36),

— (PIT-36L),

— (PIT-37),

— (PIT-38),

— (PIT-39),

y) zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28),

z) deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A),

za) deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A),

zb) wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16),

zba) informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z),

zbb) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-CFC),

zc) deklaracja dla podatku od towarów i usług/Value added tax return/Erklärung für Mehrwertsteuer (VAP-1);

2) płatnika będącego osobą fizyczną lub podmiot będący osobą fizyczną:

a)  deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R),

b)  deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR),

c)  informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C),

d)  informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),

e)  informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemaj ące w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R),

f)   informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT-3/IFT-3R),

g)  roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40),

h) deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (AKC-P).

2. Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, zapewniający autentyczność deklaracji i podań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-zbb i pkt 2, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika, płatnika lub podmiotu przesyłającego deklarację lub podanie:

1)   identyfikatorze podatkowym NIP albo identyfikatorze podatkowym numer PESEL;

2)   imieniu (pierwszym);

3)   nazwisku;

4)   dacie urodzenia;

5) 5) kwocie przychodu wskazanej w:

a)  poz. 42 zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),

b)  poz. 86 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) albo poz. 133, jeżeli podatnik lub płatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,

c)  poz. 13 lub poz. 18 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L),

d)  poz. 64 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) albo poz. 95, jeżeli podatnik lub płatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,

e)  poz. 24 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38),

f)   poz. 20 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39),

g)  poz. 53 rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40),

h) poz. 33 rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A)

— za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji lub podań albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń.

3. Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, zapewniający autentyczność deklaracji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. zc, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika przesyłającego deklarację:

1)   numerze identyfikacyjnym nadanym na potrzeby wykonywanych na terytorium kraju usług międzynarodowego przewozu drogowego (VAP);

2)   kwocie podstawy opodatkowania wskazanej w poz. 20 deklaracji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. zc, ostatnio złożonej za kwartał poprzedzający kwartał, za który jest przesyłana deklaracja, albo wartość „0” (zero), w przypadku gdy deklaracja jest przesyłana po raz pierwszy lub gdy deklaracja nie została złożona za poprzedni kwartał;

3)   kwocie podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego wskazanej w poz. 22 deklaracji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. zc, ostatnio złożonej za kwartał poprzedzający kwartał, za który jest przesyłana deklaracja, albo wartość „0” (zero), w przypadku gdy deklaracja jest przesyłana po raz pierwszy lub gdy deklaracja nie została złożona za poprzedni kwartał.

§ 6. 1. Deklaracje i podania, o których mowa w § 5 ust. 1, przesyła się, stosując:

1)   reguły kontroli poprawności danych deklaracji i podań,

2)   opis sposobu weryfikacji poprawności urzędowego poświadczenia odbioru i integralności deklaracji i podań,

3)   specyfikację interfejsu służącego do złożenia deklaracji i podań

— udostępnione przez Ministra Finansów na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

2. Urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej, po przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych oraz autentyczności deklaracji i podań:

1)   zapewnia integralność złożonych deklaracji i podań zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114);

2)   stanowi dowód i potwierdza termin złożenia deklaracji i podań.

§ 7. 1. Struktura logiczna podpisu elektronicznego, o którym mowa w § 5 ust. 2, jest udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

2. Struktura logiczna podpisu elektronicznego, o którym mowa w § 5 ust. 3, jest udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

§ 8. Przepisy rozporządzenia dotyczące podpisu elektronicznego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, mają zastosowanie do:

1)   deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D) składanych za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2010 r.;

2)   deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3) dotyczących czynności cywilnoprawnych, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po dniu 31 grudnia 2011 r.;

3)   deklaracji dla podatku od towarów i usług/Value added tax return/Erklärung für Mehrwertsteuer (VAP-1) składanych za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 1 stycznia 2012 r.;

4)   zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) składanych począwszy za rok 2008;

5)   zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39) składanych począwszy za rok 2009;

6)   składanych począwszy za rok 2010:

a)  zeznań o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28),

b)  deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A),

c)  deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A).

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1342 i 1529, z 2013 r. poz. 35, 985, 1027, 1036, 1145,1149 i 1289, z 2014 r. poz. 183, 567, 915, 1171, 1215, 1328 i 1644 oraz z 2015 r. poz. 211 i 251.

3)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 1971 oraz z 2015 r. poz. 206), które weszło wżycie z dniem 1 stycznia 2015 r.

  Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 18, 387 i 1083.