ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewnętrznego oraz działania Komisji Egzaminacyjnej

Na podstawie art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) regulamin działania Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją”;

2) sposób organizowania i regulamin przeprowadzania egzaminu na audytora wewnętrznego, zwanego dalej „egzaminem”;

3) wzór zaświadczenia o złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym;

4) wysokość opłaty za udział w egzaminie, zwanej dalej „opłatą egzaminacyjną”;

5) sposób ustalania i wysokość wynagrodzeń członków Komisji.

§ 2. Komisja wykonuje swoje zadania zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Ustala się sposób organizowania i regulamin przeprowadzania egzaminu na audytora wewnętrznego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Ustala się wzór zaświadczenia o złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu uiszcza opłatę egzaminacyjną, w wysokości 290 zł, na rachunek bankowy wskazany przez Komisję.

§ 6.1. Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie za:

1) udział w posiedzeniu Komisji — 250 zł;

2) udział w jednym dniu egzaminu pisemnego lub ustnego — 250 zł;

3) przygotowanie pytań i zadań egzaminacyjnych:

a) za każdy zestaw 10 pytań i odpowiedzi — 100 zł,

b) za każde zadanie egzaminacyjne wraz z danymi niezbędnymi do jego wykonania oraz z wzorcem odpowiedzi — 300 zł.

2. W przypadku odwołania lub unieważnienia egzaminu z przyczyn, o których mowa w § 7 i 8 ust. 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia, członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie odpowiednie do zakresu wykonanej pracy.

§ 7. Członkowie Komisji nie mogą:

1) prowadzić działań, a w szczególności szkoleń oraz publikować materiałów szkoleniowych, mających na celu przygotowanie do egzaminu;

2) wykorzystywać informacji dotyczących pytań testowych, pytań do części ustnej egzaminu oraz zadań egzaminacyjnych, uzyskanych w związku z powołaniem w skład Komisji.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r. 1)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. (poz. 766)

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 września 2002 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewnętrznego oraz działania Komisji Egzaminacyjnej (Dz. U. Nr 166, poz. 1364 oraz z 2004 r. Nr 74, poz. 671).