ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie kwot, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) łączną kwotę środków publicznych gromadzonych w ciągu roku kalendarzowego oraz łączną kwotę wydatków i rozchodów środków publicznych, dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zwanych dalej „jednostkami”;

2) termin, w ciągu którego jednostki będą zobowiązane do rozpoczęcia audytu wewnętrznego.

§ 2. Łączna kwota środków publicznych gromadzonych w ciągu roku kalendarzowego, której przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach, wynosi 40 000 tys. zł.

§ 3. Łączna kwota wydatków i rozchodów środków publicznych, dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego, której przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach, wynosi 40 000 tys. zł.

§ 4. Jednostki są zobowiązane do rozpoczęcia prowadzenia audytu wewnętrznego przed upływem trzeciego kwartału roku następującego po roku, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty, o której mowa w § 2 lub 3.

§ 5. Jednostka, która przekroczyła kwoty określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia kwot przychodów oraz wydatków środków publicznych dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 234, poz. 1970), a której łączna kwota środków publicznych gromadzonych w ciągu 2005 r. lub wydatków i rozchodów środków publicznych, dokonywanych w ciągu tego roku nie przekroczyła kwot określonych w niniejszym rozporządzeniu, prowadzi audyt wewnętrzny w terminie nie krótszym niż do dnia 31 marca 2007 r.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r. 1)


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia kwot przychodów oraz wydatków środków publicznych dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 234, poz. 1970).