ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania

Na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. — Prawo probiercze (Dz. U. Nr 92, poz. 529) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Za czynności organów administracji probierczej określone w art. 36 ust. 1 pkt 1-4 i 6-11 ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. — Prawo probiercze, zwanej dalej „ustawą”, pobiera się opłaty w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia.

2. Za czynności organów administracji probierczej określone w art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy pobiera się opłaty według stawki godzinowej w wysokości 72 zł za każdą godzinę pracy pracownika administracji probierczej; za każdą niepełną godzinę pracy opłatę pobiera się proporcjonalnie.

3. Za czynności organów administracji probierczej pobiera się opłaty z góry, z wyjątkiem czynności określonych w ust. 2, za które opłaty pobiera się po zakończeniu czynności badawczych.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, po zakończeniu czynności badawczych, organ administracji probierczej ustala wysokość opłaty i informuje wnioskodawcę o jej wysokości.

5. Organ administracji probierczej wystawia potwierdzenie uiszczenia opłaty, które zawiera:

1) oznaczenie dokumentu;

2) numer identyfikacyjny dokumentu i datę wystawienia;

3) nazwę i adres podmiotu uiszczającego opłatę;

4) nazwę czynności;

5) nazwę i masę wyrobu — o ile ma to zastosowanie;

6) numer i datę zgłoszenia albo wniosku;

7) sposób obliczenia opłaty i jej wysokość;

8) sposób zapłaty;

9) podstawę prawną pobrania opłaty;

10) określenie długości czasu pracy w przypadku czynności, o których mowa w ust. 2;

11) podpis wystawiającego poświadczenie uiszczenia opłaty.

6. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy właściwego organu administracji probierczej albo do kasy urzędu.

§ 2. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pobiera się opłaty w wysokości określonej w przepisach dotychczasowych.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów i urzędów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania (Dz. U. Nr 81, poz. 883 oraz z 2005 r. Nr 160, poz. 1347), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 56 ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. — Prawo probiercze (Dz. U. Nr 92, poz. 529).