ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1048) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wykaz urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2004 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami (Dz. U. poz. 2131 i 2764, z 2005 r. poz. 1148 i 1369 oraz z 2006 r. poz. 619).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).