ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. Nr 82, poz. 749 i Nr 283 poz. 2829 oraz z 2005 r Nr 138 poz. 1157) w załączniku wprowadza się następujące zmiany

1) po Ip. IV dodaje się Ip. IVa w brzmieniu:


IVa IZBA CELNA W KIELCACH
1 Urząd Celny w Kielcach
a Oddział Celny w Kielcach 341010
b Oddział Celny w Starachowicach 341020

2) w Ip. V uchyla się pkt 4.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).