ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych

Na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych (Dz. U. Nr 87, poz. 824) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do wniosku, o którym mowa w § 2, należy dołączyć:

1) oryginał lub uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej;

2) potwierdzenie złożenia zabezpieczenia – o ile zostało złożone przed złożeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na odroczenie stosowane dla kwoty należności zaksięgowanej na warunkach określonych w art. 218 ust. 1 akapit pierwszy lub w art. 220 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego.”;

2) w § 4:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne, dyrektor izby celnej, z zastrzeżeniem ust. 6 oraz z wyłączeniem przypadku złożenia zabezpieczenia przed złożeniem wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, wzywa wnioskodawcę do:”,

b) uchyla się ust. 5,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może stanowić uprzednio złożone zabezpieczenie generalne.”;

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

4) uchyla się załącznik nr 2 do rozporządzenia;

5) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 marca 2005 r. (poz. 496)

Załącznik nr 1

WZÓR

WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI NALEŻNOŚCI CELNYCH

Załącznik nr 2

WZÓR

POZWOLENIE NA ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI NALEŻNOŚCI CELNYCH


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).