ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów uzyskanych przez podatników mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu nieodpłatnego nabycia:

1) środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym uzyskanych informacji w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),

2) prawa do używania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym uzyskanych informacji w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), na podstawie umowy użyczenia lub umowy o podobnym charakterze,

3) usług szkoleniowych

— w następstwie wykonania: umowy offsetowej z dnia 21 grudnia 2001 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej a Thales Neder-land B.V związanej z dostawą Modułowych Systemów Bojowych, Systemów Łączności, Nawigacji, Lądowego Systemu Programowania i Szkolenia, Obsługi Technicznej oraz Integracji Systemów Bojowych w celu modernizacji okrętów klasy ORKAN; umowy offsetowej z dnia 18 kwietnia 2003 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej a Lockheed Martin Corporation związanej z umową na dostawę samolotów wielozadaniowych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; umów offsetowych z dnia 1 lipca 2003 r. zawartych pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej a Patria Vehicles Oy i OTO Melara S.p.A. związanych z programem wyposażania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w kołowe transportery opancerzone oraz umowy offsetowej z dnia 17 lutego 2004 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej a Rafael Armament Development Authority w związku z dostawą przeciwpancernych pocisków kierowanych SPIKE.

2. Zaniechanie dotyczy również podatników mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku nieodpłatnego nabycia wartości lub praw określonych w ust. 1 od podatników, o których mowa w tym przepisie, lub za ich pośrednictwem.

§ 2. Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów uzyskanych w następstwie nieodpłatnego nabycia wartości lub praw, o których mowa w tym przepisie, pozostających w związku z produkcją lub handlem bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, pod warunkiem, że produkty te przeznaczone zostaną wyłącznie na cele wojskowe.

§ 3. Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).