ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Na podstawie art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres, formę i sposób sporządzania oraz termin i sposób publikacji rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, zwanego dalej „funduszem”, w zakresie umów ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, o których mowa w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. 1. Zakład ubezpieczeń sporządza roczne i półroczne sprawozdanie funduszu w zakresie:

1) wartości aktywów netto funduszu;

2) zmiany wartości aktywów netto funduszu;

3) liczby i wartości jednostek rozrachunkowych;

4) zestawienia aktywów netto funduszu.

2. W przypadku, gdy zakład ubezpieczeń prowadzi więcej niż jeden fundusz, roczne i półroczne sprawozdania funduszu sporządzane są odrębnie dla każdego funduszu.

§ 3. 1. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia na życie z funduszem zakłada możliwość tworzenia przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego w ramach funduszu indywidualnego portfela inwestycyjnego, zakład ubezpieczeń może nie sporządzać rocznego i półrocznego sprawozdania funduszu w zakresie danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3. Zakład ubezpieczeń określa miejsca publikacji informacji o wartości jednostek uczestnictwa poszczególnych funduszy inwestycyjnych dostępnych w ramach funduszu.

2. Przez indywidualny portfel inwestycyjny należy rozumieć portfel złożony z wybranych przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego funduszy inwestycyjnych dostępnych w ramach jednego funduszu, który umożliwia ubezpieczającemu lub ubezpieczonemu realizowanie własnej strategii inwestycyjnej zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia na życie z funduszem.

§ 4. 1. Dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, przedstawia się:

1) w sprawozdaniu rocznym funduszu na dzień kończący bieżący i poprzedni rok kalendarzowy;

2) w sprawozdaniu półrocznym funduszu na dzień kończący bieżący okres sprawozdawczy oraz analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego.

2. Dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3, przedstawia się:

1) w sprawozdaniu rocznym funduszu za bieżący i poprzedni rok kalendarzowy;

2) w sprawozdaniu półrocznym funduszu za bieżący okres sprawozdawczy oraz analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego.

3. Dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, przedstawia się z uwzględnieniem wartości bilansowej w złotych oraz procentowego udziału w aktywach netto funduszu:

1) w sprawozdaniu rocznym funduszu na dzień kończący bieżący rok kalendarzowy;

2) w sprawozdaniu półrocznym funduszu na dzień kończący bieżący okres sprawozdawczy.

§ 5. 1. Sprawozdanie roczne funduszu sporządza się za rok kalendarzowy w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniu finansowym zatwierdzonym przez organ zatwierdzający zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm. 3) ).

2. Sprawozdanie roczne funduszu sporządza się w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający.

§ 6. 1. Sprawozdanie półroczne funduszu sporządza się na dzień 30 czerwca oraz na dzień 31 grudnia każdego roku, w terminie 40 dni od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego.

2. W sprawozdaniu półrocznym funduszu sporządzanym na dzień 31 grudnia każdego roku informacje prezentowane są narastająco od początku roku kalendarzowego.

3. Sprawozdanie półroczne funduszu sporządza się w oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach sporządzanych w trybie art. 169 ust. 1 ustawy.

§ 7. Roczne i półroczne sprawozdania funduszu sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.

§ 8. Zakład ubezpieczeń publikuje roczne i półroczne sprawozdania funduszu na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń w terminie 7 dni po ich sporządzeniu i udostępnia do wglądu w siedzibie zakładu ubezpieczeń lub jego jednostkach terenowych ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, na jego żądanie, przy czym sposób udostępniania sprawozdań nie może wiązać się z nadmiernymi utrudnieniami dla tych osób.

§ 9. Zakład ubezpieczeń, wraz z rocznym i półrocznym sprawozdaniem funduszu, może publikować dane, o których mowa w § 2 ust. 1, również w innej formie zrozumiałej dla ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego oraz uprawnionego z umowy ubezpieczenia, w szczególności w formie opisowej lub graficznej.

§ 10. 1. Jeżeli w czasie trwania okresu sprawozdawczego został utworzony fundusz, zakład ubezpieczeń sporządza i publikuje roczne i półroczne sprawozdanie tego funduszu na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń.

2. Jeżeli w czasie trwania okresu sprawozdawczego nastąpiło połączenie funduszy, zakład ubezpieczeń sporządza i publikuje roczne i półroczne sprawozdanie funduszu po połączeniu. Zakład ubezpieczeń umieszcza również informację, jakie fundusze zostały połączone, oraz datę ich połączenia na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń.

3. Jeżeli w czasie trwania okresu sprawozdawczego nastąpiła likwidacja funduszu, zakład ubezpieczeń sporządza i publikuje roczne i półroczne sprawozdanie tego funduszu. Zakład ubezpieczeń umieszcza również informację o dacie likwidacji funduszu na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń.

4. Do rocznych i półrocznych sprawozdań funduszy, o których mowa w ust. 1—3, stosuje się § 5 ust. 2, § 6 ust. 1 i § 8.

§ 11. Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do:

1) rocznego sprawozdania funduszu sporządzanego za rok kalendarzowy 2011;

2) półrocznego sprawozdania funduszu sporządzanego na dzień 30 czerwca 2011 r.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622 i Nr 112, poz. 654.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585.