ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 104, poz. 875, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) sprawozdanie zbiorcze — sprawozdanie okresowe sporządzane łącznie dla centrali i oddziałów wojewódzkich Funduszu.”;

2) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Sprawozdania sporządza się w sposób czytelny i trwały. W sprawozdaniach zbiorczych Funduszu, w wersjach sporządzonych w formie pisemnej, w miejscu oznaczonym w załącznikach, osoba, która sporządziła dokument, oraz osoba zatwierdzająca składają własnoręczne podpisy. Pod podpisem osoby zatwierdzającej umieszcza się pieczątkę z jej imieniem i nazwiskiem.”;

3) w § 12 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W sprawozdaniu kwartalnym, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 i 6, dane wykazuje się według stanu na ostatni dzień kwartału, którego sprawozdanie dotyczy.

3. W sprawozdaniach kwartalnych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 5 i 7, dane wykazuje się za kwartał oraz narastająco od początku roku obrotowego do końca kwartału, którego sprawozdanie dotyczy.”;

4) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2008 sporządza się według dotychczasowego wzoru.

2. Sprawozdanie miesięczne z wykonania planu finansowego za luty 2009 r. sporządza się w sposób zgodny z dotychczasowym wzorem planu finansowego.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2009 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2009 r. (poz. 279)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120 i Nr 26, poz. 157.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 151, poz. 1264, z 2006 r. Nr 192, poz. 1418 oraz z 2007 r. Nr 97, poz. 643 i Nr 212, poz. 1564.