ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 202, poz. 1958) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ulga uczniowska z tytułu wyszkolenia jednego pracownika w 2005 r. wynosi:

1) 4 734,16 zł – przy okresie szkolenia do 24 miesięcy;

2) 7 890,26 zł – przy okresie szkolenia ponad 24 miesiące.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).