ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się skład wolnocłowy na terenie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

2. Szczegółowy opis granic i obszar składu wolnocłowego określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Zarządzającym składem wolnocłowym na terenie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin ustanawia się Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 673 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 254, poz. 1529.