ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę maklerów giełd towarowych

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1099, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór wniosku o wpis na listę maklerów giełd towarowych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę maklerów giełd towarowych (Dz. U. Nr 92, poz. 1022).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. (poz. 905)

WZÓR

(PDF)1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1686, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594.