ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

§ 1. Określa się wzory:

1) deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług (VAT-7), o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, i deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług (VAT-7K), o której mowa w art. 99 ust. 2 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia, oraz objaśnienia do tych deklaracji stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia;

2) deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług (VAT-8), o której mowa w art. 99 ust. 8 ustawy, wraz z objaśnieniami – stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

3) deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy dla której podatnikiem jest nabywca (VAT-9), o której mowa w art. 99 ust. 9 ustawy, wraz z objaśnieniami – stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

4) deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-10), o której mowa w art. 99 ust. 10 ustawy, wraz z objaśnieniami – stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

5) deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11), o której mowa w art. 99 ust. 11 ustawy, wraz z objaśnieniami – stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

6) skróconej deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12), o której mowa w art. 114 ust. 3 ustawy, wraz z objaśnieniami – stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 2. Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług, określone w:

1) w załącznikach nr 1, 4 i 8 do niniejszego rozporządzenia stosuje się począwszy od rozliczenia za maj 2004 r.;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia stosuje się począwszy od rozliczenia za II kwartał 2004 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. (poz. 852)

Załącznik nr 1

VAT-7

(PDF)

Załącznik nr 2

VAT-7K

(PDF)

Załącznik nr 4

VAT-8

(PDF)

Załącznik nr 5

VAT-9

(PDF)

Załącznik nr 6

VAT-10

(PDF)

Załącznik nr 7

VAT-11

(PDF)

Załącznik nr 8

VAT-12

(PDF)1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).