ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu tytułów uprawniających do ubiegania się o wpis na listę doradców inwestycyjnych

Na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wykaz nadawanych przez zagraniczne instytucje tytułów uprawniających do ubiegania się o wpis na listę doradców inwestycyjnych bez konieczności składania egzaminu.

§ 2. Wykaz tytułów, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594 i Nr 91, poz. 871.