ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 727, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa właściwość miejscową organów celnych w sprawach postępowań celnych, dozoru celnego i kontroli celnej oraz innych zadań wykonywanych przez te organy, określonych w przepisach odrębnych.

2. Właściwość miejscową organów celnych określa załącznik do rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2. Właściwość miejscową organów celnych ustala się w sprawach dotyczących:

1) złożenia wniosku o wydanie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towaru — według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy;

1a) 3) złożenia wniosku o wydanie upoważnienia do stosowania uproszczonej procedury wystawiania niepreferencyjnych (uniwersalnych) świadectw pochodzenia — według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy, lub według miejsca, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury;

1b) złożenia wniosku o wydanie upoważnienia do stosowania uproszczonej procedury wystawiania świadectw przewozowych A.TR — według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy, lub według miejsca, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury;

2) 4) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej — według siedziby wnioskodawcy;

3)   złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie składu celnego innego niż skład typu E — według proponowanej lokalizacji składu celnego;

4)   złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury składu celnego w składzie celnym innym niż skład typu E — według lokalizacji składu celnego, w którym towary mają być objęte procedurą składu celnego;

4a) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury w składzie typu E — według miejsca, w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy lub dostępne w systemie teleinformatycznym wnioskodawcy;

5)   złożenia wniosku, o którym mowa w art. 497 ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t.6, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem Wykonawczym”, o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego — według miejsca:

a)  w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy oraz gdzie będzie dokonywana przynajmniej część procesu uszlachetniania,

b)  w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy, w przypadku gdy właściwy organ celny nie może zostać wskazany według kryterium określonego w lit. a;

6)   złożenia wniosku, o którym mowa w art. 497 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego, o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury przetwarzania pod kontrolą celną — według miejsca:

a)  w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy oraz gdzie będzie dokonywana przynajmniej część procesu przetwarzania,

b)  w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy, w przypadku gdy właściwy organ celny nie może zostać wskazany według kryterium określonego w lit. a;

7)   złożenia wniosku, o którym mowa w art. 497 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego, o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej — według miejsca, w którym towar będzie wykorzystywany;

8)   złożenia wniosku, o którym mowa w art. 497 ust. 1 i ust. 3 lit. d tiret pierwsze Rozporządzenia Wykonawczego, o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego — według siedziby organu celnego właściwego dla procedury wywozu;

8a) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia pojedynczego:

a)  w przypadku procedury odprawy czasowej — według miej sca pierwszego wykorzystania towaru,

b)  w procedurach innych niż procedura odprawy czasowej — według miejsca, w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy lub dostępne w systemie teleinformatycznym wnioskodawcy oraz gdzie będzie dokonywana przynajmniej część operacji objętych wnioskiem,

c)  w przypadkach gdy właściwy organ celny nie może zostać określony zgodnie z lit. a lub b, wniosek składa się organowi celnemu właściwemu ze względu na miejsce, w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy;

8b) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego:

a)  w przypadku procedury odprawy czasowej — według miej sca pierwszego wykorzystania towaru,

b)  w procedurach innych niż procedura odprawy czasowej — według miejsca, w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy lub dostępne w systemie teleinformatycznym wnioskodawcy;

9)   złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na zniszczenie towaru — według miejsca, gdzie planowane jest zniszczenie towaru;

10)  wyrażenia zgody na zrzeczenie się towaru na rzecz Skarbu Państwa — według siedziby organu celnego, w dyspozycji którego znajduje się towar;

11)  złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego — według siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy albo ze względu na miejsce objęcia towarów procedurą celną;

12) 5) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności — według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy albo siedziby organu celnego, który zaksięgował należności;

13)  złożenia wniosku o wydanie upoważnienia do stosowania procedury księgowego rozróżniania — według miejsca wytwarzania produktów;

14)  złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na rozładowanie lub przeładowanie towarów ze środka transportu, na którym się znajdują — według miejsca, gdzie znajduje się środek transportu;

15)  złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na uprzywilejowane traktowanie taryfowe towarów albo na stosowanie preferencyjnych środków taryfowych wobec towarów, ze względu na ich przeznaczenie, z zastrzeżeniem pkt 8a i 8b — według miejsca:

a)  w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy i gdzie realizowana jest przynajmniej część czynności, które mają być objęte pozwoleniem lub towary osiągają swoje przeznaczenie,

b)  w którym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy, w przypadkach gdy właściwy organ celny nie może zostać wskazany według kryterium określonego w lit. a;

16)  złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na uproszczone obliczenie niektórych elementów wliczanych bądź niewliczanych do wartości celnej towarów, o którym mowa w art. 156a Rozporządzenia Wykonawczego — według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy;

17)  złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie gwarancji generalnej lub zwolnienie ze składania gwarancji w tranzycie wspólnotowym/wspólnym — według siedziby wnioskodawcy;

18)  złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie specjalnych list towarowych — według siedziby wnioskodawcy;

19)  złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na zwolnienie z obowiązku przewozu wyznaczoną trasą — według siedziby wnioskodawcy;

20) 6) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu w systemie NCTS — według siedziby wnioskodawcy;

21) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na uproszczenie przy zamykaniu procedury tranzytu w systemie NCTS — według siedziby wnioskodawcy;

22) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych właściwych dla przewozu towarów transportem lotniczym we wspólnotowej/wspólnej procedurze tranzytu — według siedziby wnioskodawcy;

22a) 7) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu z zastosowaniem karnetu TIR w systemie NCTS i z użyciem stempla „TIR — upoważniony nadawca” — według siedziby wnioskodawcy;

23) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na uproszczenie przy zamykaniu procedury tranzytu z zastosowaniem karnetu TIR w systemie NCTS — według siedziby wnioskodawcy;

24) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie przez upoważnionego nadawcę dokumentów potwierdzających wspólnotowy status towarów bez obowiązku przedstawiania ich w celu poświadczenia w urzędzie celnym — według siedziby wnioskodawcy;

25) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu z zastosowaniem listu przewozowego CIM jako zgłoszenia tranzytowego — według siedziby wnioskodawcy;

26) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy zamykaniu procedury tranzytu z zastosowaniem listu przewozowego CIM jako zgłoszenia tranzytowego — według siedziby wnioskodawcy;

27) złożenia wniosku o wystawienie świadectwa informacyjnego INF4, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 1207/2001 z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie procedur ułatwiających wystawianie lub sporządzanie we Wspólnocie dowodów pochodzenia i wydawania zezwoleń niektórym upoważnionym eksporterom w ramach przepisów regulujących handel na warunkach preferencyjnych między Wspólnotą Europejską i niektórymi państwami — według siedziby wnioskodawcy;

27a) 9) (uchylony);

27b) złożenia wniosku o wydanie świadectwa upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) — według siedziby wnioskodawcy;

28)  objęcia procedurą celną energii elektrycznej w transporcie przesyłowym — według miejsca zamieszkania lub siedziby osoby, na rzecz której dokonuje się zgłoszenia celnego;

29)  objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu ropy naftowej w transporcie przesyłowym — według miejsca zamieszkania lub siedziby osoby, na rzecz której dokonuje się zgłoszenia celnego;

30)  objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu gazu w transporcie przesyłowym, w tym, w przypadku wymiany przygranicznej — według miejsca zamieszkania lub siedziby osoby, na rzecz której dokonuje się zgłoszenia celnego.

§ 3. Postępowania w sprawach wszczętych i niezakończonych przez organy celne, przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, przejmują organy celne właściwe w tych sprawach po dniu wejścia wżycie rozporządzenia, przy czym wszystkie już podjęte w postępowaniu czynności pozostają w mocy.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2013 r. poz. 1149, z 2014 r. poz. 768 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211.

3)   Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. poz. 604), które weszło w życie z dniem 28 maja 2014 r.

4)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

  W tym brzmieniu obowiązuje do wej ścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 9.

9)   Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. poz. 665), które weszło w życie z dniem 15 maja 2015 r.; wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

10) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone wDz. U. z 2002 r. Nr 194, poz. 1631 oraz z 2003 r. Nr 134, poz. 1255 i Nr 184, poz. 1799.