ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków dotyczących miejsc, w których będą odbierane wyroby akcyzowe zharmonizowane, zabezpieczenia akcyzowego składanego przez zarejestrowanego i niezarejestrowanego handlowca oraz sposobu prowadzenia ewidencji przez zarejestrowanego handlowca

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki dotyczące miejsca, w którym będą odbierane i przechowywane wyroby akcyzowe zharmonizowane nabyte przez zarejestrowanego handlowca;

2) sposób prowadzenia przez zarejestrowanego handlowca ewidencji nabytych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych;

3) poziom minimalnej kwoty zabezpieczenia akcyzowego składanego przez zarejestrowanego handlowca;

4) warunki dotyczące miejsca, w którym będą odbierane wyroby akcyzowe zharmonizowane nabyte przez niezarejestrowanego handlowca;

5) minimalną kwotę jednorazowego zabezpieczenia składanego przez niezarejestrowanego handlowca.

§ 2. 1. Wyroby akcyzowe zharmonizowane nabyte przez zarejestrowanego handlowca, zgodnie z wydanym zezwoleniem, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, są niezwłocznie wprowadzane do miejsca określonego w zezwoleniu.

2. Miejsce odbierania i przechowywania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych nabywanych przez zarejestrowanego handlowca powinno:

1) być właściwie dostosowane do bezpiecznego składowania tych wyrobów;

2) spełniać warunki gwarantujące w szczególności zapewnienie nienaruszalności znajdujących się w nim wyrobów oraz warunki techniczne zapewniające możliwość wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego na podstawie przepisów dotyczących szczególnego nadzoru podatkowego;

3) być odpowiednio oznaczone i oddzielone od pozostałej części pomieszczenia w szczególności przy pomocy trwałego oznaczenia.

3. Szczegółowe warunki dotyczące przyjmowania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, objętych szczególnym nadzorem podatkowym, określają przepisy dotyczące szczególnego nadzoru podatkowego.

§ 3. 1. Dla zabezpieczenia należności z tytułu nabycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych przez zarejestrowanego handlowca, ustala się minimalną kwotę zabezpieczenia akcyzowego w wysokości średniego miesięcznego zobowiązania z tytułu podatku akcyzowego wyliczonego na podstawie danych z roku poprzedzającego dany rok działalności tego handlowca.

2. W przypadku podmiotów rozpoczynających działalność w dniu złożenia wniosku, wysokość składanego zabezpieczenia akcyzowego jest ustalana w wysokości równej przewidywanej miesięcznej wysokości zobowiązania podatkowego.

§ 4. 1. Zarejestrowany handlowiec odnotowuje nabycie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w ewidencji nabytych wyrobów zharmonizowanych, zwanej dalej „ewidencją”, prowadzonej na podstawie art. 39 ust. 5 pkt 2 ustawy, natychmiast po wprowadzeniu wyrobów do miejsca określonego w zezwoleniu.

2. Ewidencja może być prowadzona:

1) w formie książkowej;

2) z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych.

3. Ewidencja jest prowadzona w sposób ciągły i umożliwiający identyfikację obrotu wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi.

4. Ostatniego dnia każdego miesiąca podmiot prowadzący ewidencję dokonuje miesięcznego podsumowania.

§ 5. Ewidencja zawiera:

1) nazwy wyrobów według kodów Scalonej Nomenklatury (CN) i Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU);

2) ilości wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w jednostkach miary;

3) datę przyjęcia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych do miejsca, w którym będą odbierane i przechowywane wyroby akcyzowe zharmonizowane;

4) dane identyfikacyjne dostawcy; w przypadku wyrobów importowanych również dane identyfikacyjne osoby składającej deklarację celną;

5) dane, które są wymienione w administracyjnym dokumencie towarzyszącym;

6) wartość podatku akcyzowego naliczonego;

7) datę zapłaty podatku akcyzowego;

8) dane identyfikacyjne odbiorcy.

§ 6. 1. W przypadku prowadzenia ewidencji w formie, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, przed rozpoczęciem jej wypełniania karty ewidencji powinny być przeszyte, a strony ponumerowane i opatrzone stemplem zarejestrowanego handlowca. Właściwy naczelnik urzędu celnego opatruje przeszycie plombą, a na ostatniej stronie ewidencji wpisuje liczbę jej stron.

2. Wpisów do ewidencji należy dokonywać w sposób trwały i wyraźny. Zmiany i poprawki w ewidencji dokonuje się w taki sposób, aby przekreślony tekst pierwotny pozostał czytelny, a każdą zmianę lub poprawkę należy potwierdzić podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki z podaniem daty ich wprowadzenia.

§ 7. 1. W przypadku prowadzenia przez zarejestrowanego handlowca ewidencji z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, stosowany program komputerowy powinien zapewniać wgląd w treść dokonywanych zapisów i przechowywanie danych w sposób chroniący je przed zatarciem lub zniekształceniem, uniemożliwiając usuwanie dokonanych zapisów i pozwalając na drukowanie zapisów w porządku chronologicznym.

2. Zarejestrowany handlowiec powinien posiadać szczegółową pisemną instrukcję obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia ewidencji.

3. Prowadzący ewidencję z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych jest obowiązany do przechowywania kopii ewidencji zapisanej na nośnikach informacji lub w formie wydruku.

§ 8. Miejsce odbierania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych nabytych przez niezarejestrowanego handlowca powinno spełniać warunki, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2.

§ 9. 1. Dla zabezpieczenia należności z tytułu nabycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych przez niezarejestrowanego handlowca ustala się kwotę zabezpieczenia w wysokości zobowiązania podatkowego, wynikającego ze zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4 pkt 1 ustawy.

2. Minimalna kwota jednorazowego zabezpieczenia składanego przez niezarejestrowanego handlowca wynosi 45 euro.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).