ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków dokonywania rozliczeń podatku akcyzowego

Na podstawie art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb i warunki dokonywania rozliczenia podatku akcyzowego, zwanego dalej „akcyzą”, przez jej obniżanie, w określonych przypadkach, o zapłaconą akcyzę.

§ 2. 1. W przypadku sprzedaży paliw silnikowych, olejów opałowych i olejów smarowych wytwarzanych z komponentów wymienionych w poz. 5–9 załącznika nr 1 do ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, a także wytwarzanych w drodze mieszania, przeklasyfikowania produktów naftowych, etylizacji lub potasacji benzyn oraz deprasacji olejów napędowych, kwotę należnej akcyzy obniża się o kwotę akcyzy zapłaconej przy nabyciu lub imporcie komponentów przeznaczonych do wytwarzania tych wyrobów lub o akcyzę zapłaconą w wyniku ich przemieszczania poza teren zakładu, w którym zostały wyprodukowane.

2. W przypadku zużycia w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych zharmonizowanych do wytwarzania preparatów smarowych wymienionych w poz. 12–14 załącznika nr 1 do ustawy, podatnik może obniżyć kwotę akcyzy należnej o kwotę akcyzy zapłaconej przy nabyciu lub imporcie surowców zużytych do wyprodukowania tych wyrobów.

3. W przypadku gdy podatnik przechowuje paliwa silnikowe i oleje opałowe stanowiące zapasy obowiązkowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 197 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386), to jest:

1) benzyny silnikowe i materiały pędne do silników lotniczych,

2) oleje napędowe do silników i materiały pędne do silników lotniczych na bazie nafty,

3) oleje opałowe, z wyłączeniem olejów do silników statków morskich

– kwotę należnej akcyzy od sprzedaży wyrobów akcyzowych obniża się o kwotę akcyzy zapłaconej przy nabyciu lub imporcie paliw silnikowych przechowywanych jako zapasy obowiązkowe, a także o akcyzę zapłaconą przy nabyciu lub imporcie komponentów przeznaczonych do wytworzenia tych paliw.

4. Podatnicy sprzedający lub zużywający do innych celów niż opałowe oleje, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825 i Nr 113, poz. 1190), mogą obniżyć należną z tego tytułu akcyzę o kwotę akcyzy zapłaconej przy nabyciu lub imporcie tych wyrobów na cele opałowe.

§ 3. 1. W przypadku sprzedaży napojów alkoholowych destylowanych, kwotę należnej akcyzy obniża się o kwotę akcyzy zapłaconej od importu napojów alkoholowych otrzymanych przez destylację wina z winogron oraz złożonych preparatów i koncentratów alkoholowych, zakupionych z przeznaczeniem do produkcji napojów alkoholowych destylowanych.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku zakupu w kraju wyrobów od ich importera, pod warunkiem że do faktury zakupu będzie dołączone oświadczenie importera o zapłaceniu akcyzy należnej od importu tych wyrobów.

3. W przypadku sprzedaży alkoholu etylowego lub jego zużycia na inny cel, niż to określono w zamówieniu potwierdzonym przez właściwego naczelnika urzędu celnego, kwotę należnej akcyzy pomniejsza się o kwotę akcyzy zapłaconej w cenie nabycia alkoholu etylowego.

§ 4. W przypadku sprzedaży importowanych napojów alkoholowych destylowanych i rozlewanych w kraju, kwotę należnej akcyzy obniża się o kwotę akcyzy zapłaconej od importu tych wyrobów.

§ 5. 1. W przypadku sprzedaży wyrobów wymienionych w poz. 24–27 załącznika nr 1 do ustawy, kwotę należnej akcyzy pomniejsza się o kwotę akcyzy zapłaconej w cenie zakupu tych wyrobów, zużytych do ich wytworzenia, lub zapłaconej od ich importu, jeżeli podatnicy przed sprzedażą tych wyrobów:

1) dokonują ich rozlewu;

2) poddają je leżakowaniu, kupażowaniu, to jest mieszaniu w celu osiągnięcia właściwych efektów barwy, smaku i aromatu, dosładzaniu, doprawianiu nalewką ziołową, nasycaniu dwutlenkiem węgla, barwieniu, doalkoholizowaniu lub maderyzacji, to jest przyśpieszeniu procesu dojrzewania przez zastosowanie oddziaływania termicznego.

2. Podatnicy mogą obniżyć należną akcyzę, jeżeli do faktur dokumentujących zakup wyrobów, po cenach zawierających akcyzę, dołączą aktualne zaświadczenia o niezaleganiu w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym, wystawione przez właściwe organy podatkowe. Wymóg dołączania zaświadczenia nie dotyczy sprzedaży dokonywanej w trybie egzekucji administracyjnej.

§ 6. 1. W przypadku sprzedaży napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, o których mowa w poz. 23 załącznika nr 1 do ustawy, podatnicy mogą obniżyć kwotę należnej akcyzy od sprzedaży tych wyrobów o kwotę akcyzy zawartej w cenie zakupu piwa lub zapłaconej od importu piwa zużytego do ich wytworzenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zużycia piwa własnej produkcji, od którego zapłacono należną akcyzę.

§ 7. W przypadku przekroczenia norm dopuszczalnych ubytków lub dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, należną akcyzę pomniejsza się o akcyzę zawartą w cenach wyrobów akcyzowych, zużytych do ich wytworzenia, lub akcyzę zapłaconą od importu tych wyrobów.

§ 8. W przypadku sprzedaży wyrobów akcyzowych, wymienionych w poz. 1–20 załącznika nr 1 do ustawy, importowanych z przeznaczeniem do ich chemicznego przerobu w procesie pirolizy, podatnicy mogą zmniejszyć kwotę należnej akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconej od importu tych wyrobów.

§ 8a. W przypadku dodania w procesie produkcyjnym do wyrobów, o których mowa w art. 69–71 ustawy, alkoholu etylowego w ilości nie większej niż 6 dm3 alkoholu etylowego 100% vol na 1 hektolitr tych wyrobów, podatnicy mogą zmniejszyć kwotę należnej akcyzy od tych wyrobów o kwotę akcyzy zawartej w cenie dodanego alkoholu etylowego.

§ 8b. Podatnicy sprzedający wyroby akcyzowe wymienione w poz. 20–23 załącznika nr 2 do ustawy mogą obniżyć kwotę należnej akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconej w cenie nabycia alkoholu etylowego przeznaczonego do produkcji tych wyrobów.

§ 8c. Podatnicy zużywający w składzie podatkowym do produkcji wyrobów akcyzowych zharmonizowanych inne wyroby akcyzowe zharmonizowane z akcyzą zapłaconą od importu tych wyrobów mogą obniżyć do wysokości należnej akcyzy kwotę akcyzy od sprzedaży tych wyrobów o kwotę akcyzy zapłaconej od importu.

§ 8d. W przypadku zwrotu w wyniku reklamacji wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zapłaconą akcyzą i skierowania ich do ponownego przerobu w składzie podatkowym, podatnicy mogą obniżyć kwotę akcyzy należnej od sprzedaży wyprodukowanych wyrobów o kwotę akcyzy zapłaconej od reklamowanych wyrobów.

§ 9. W przypadkach określonych w rozporządzeniu, podatnik może obniżyć należną akcyzę o zapłaconą akcyzę, pod warunkiem że:

1) nabyte wyroby podlegały obowiązkowi podatkowemu i nie były zwolnione od akcyzy;

2) podatnik posiada dowód, że zapłacił kwotę akcyzy wynikającą z faktur i z faktur korygujących, a w przypadku dokumentów celnych – kwotę akcyzy wynikającą z tych dokumentów;

3) podatnik nie otrzymał zwrotu akcyzy na podstawie odrębnych przepisów w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych lub w sprawie zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).