ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji, o których mowa w art. 161f ust. 1 ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonej informacji poufnej

Na podstawie art. 161g ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb i termin przekazywania informacji, o których mowa w art. 161f ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zwanej dalej „ustawą”, oraz zakres tych informacji, tryb i terminy ich udostępniania przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, zwaną dalej „Komisją”, a także określa dane, jakie powinna zawierać lista osób posiadających dostęp do określonej informacji poufnej, o której mowa w art. 161e ust. 1 ustawy, zwana dalej „listą”, sposób jej aktualizacji oraz okres przechowywania.

§ 2. 1. Lista powinna zawierać:

1) imię, nazwisko, serię i numer dokumentu tożsamości oraz aktualny adres zamieszkania osoby posiadającej dostęp do określonej informacji poufnej;

2) wskazanie więzi prawnej łączącej osobę wpisywaną na listę z emitentem;

3) datę, w której osoba uzyskała dostęp do określonej informacji poufnej;

4) wzmiankę o pouczeniu osoby posiadającej dostęp do określonej informacji poufnej o karnych i administracyjnych konsekwencjach związanych z bezprawnym ujawnieniem lub wykorzystaniem informacji poufnych, jak również nieodpowiednim zabezpieczeniem takich informacji;

5) datę sporządzenia listy oraz daty jej kolejnych aktualizacji.

2. Aktualizacja listy powinna być dokonana, w każdym przypadku zaistnienia zmiany danych określonych w ust. 1, niezwłocznie po uzyskaniu przez emitenta informacji o zmianie tych danych. Aktualizacja polega również na wpisaniu na listę kolejnej osoby mającej dostęp do określonej informacji poufnej.

3. W przypadku utraty przez osobę wpisaną na listę dostępu do określonej informacji poufnej, powinna być o tym fakcie uczyniona wzmianka, ze wskazaniem daty, w której osoba ta utraciła dostęp do tej informacji poufnej.

4. Lista może być prowadzona w formie zapisu elektronicznego.

5. Lista powinna być przechowywana przez okres co najmniej 5 lat od daty sporządzenia listy, a w przypadku jej aktualizacji, przez okres co najmniej 5 lat od daty ostatniej aktualizacji, chyba że odrębne przepisy wymagają jej dłuższego przechowywania.

§ 3. 1. Informacje przekazywane do Komisji, o których mowa w art. 161f ustawy, powinny zawierać następujące dane:

1) imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji, a w przypadku gdy przekazywana informacja dotyczy transakcji nabycia lub zbycia dokonanych przez osoby im bliskie, podmioty bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez te osoby, podmioty, w których osoby te wchodzą w skład organów zarządzających lub nadzorczych lub w których sprawują funkcje kierownicze i posiadają stały dostęp do informacji poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych emitenta, lub podmioty, z działalności których czerpią zyski albo których interesy są równoważne z interesami tych osób – również imię i nazwisko osoby bliskiej lub firmę (nazwę) tego podmiotu;

2) wskazanie podstawy prawnej przekazania informacji;

3) wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem;

4) wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja;

5) rodzaj transakcji (kupno lub sprzedaż) i tryb jej zawarcia;

6) datę i miejsce transakcji;

7) cenę i wolumen transakcji;

8) datę i miejsce sporządzenia informacji oraz podpis osoby przekazującej informację.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna być przekazana do Komisji w formie pisemnej, w sposób zapewniający zachowanie jej poufności, w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia transakcji.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, może być przekazana w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 2 w przypadku, gdy całkowita wartość transakcji zbycia lub nabycia, o których mowa w art. 161f ust. 1 ustawy, nie osiągnęła lub nie przekroczyła wartości 5 000 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. W takim przypadku informacja powinna być przekazana najpóźniej w dniu, w którym całkowita wartość dotychczasowych transakcji zbycia lub nabycia, o których mowa w art. 161f ust. 1 ustawy, będzie równa lub przekroczy wartość 5 000 euro przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.

4. Jeżeli wartość dokonanych transakcji, o których mowa w art. 161f ust. 1 ustawy, nie przekracza w danym roku kalendarzowym kwoty 5 000 euro, przeliczanej w sposób określony w ust. 3, przekazanie informacji, o której mowa w ust. 1, powinno być dokonane najpóźniej do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym transakcje zostały zawarte.

5. Całkowitą wartość transakcji, o której mowa w ust. 3, oblicza się poprzez dodanie do wartości transakcji nabycia lub zbycia, o których mowa w art. 161f ustawy, dokonanych przez osoby obowiązane do przekazania informacji na podstawie art. 161f ustawy, wartości transakcji nabycia lub zbycia dokonanych przez osoby im bliskie, podmioty bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez osoby obowiązane do przekazania informacji na podstawie art. 161f ustawy, podmioty, w których osoby te wchodzą w skład organów zarządzających lub nadzorczych lub w których sprawują funkcje kierownicze i posiadają stały dostęp do informacji poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych emitenta, lub podmioty, z działalności których czerpią zyski albo których interesy są równoważne z interesami tych osób.

6. W przypadku gdy emitent instrumentów finansowych dopuszczonych do publicznego obrotu albo dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma swoją siedzibę na terytorium państwa innego niż Rzeczpospolita Polska, będącego członkiem Unii Europejskiej, przekazanie do Komisji informacji na podstawie art. 161f ustawy następuje w trybie i na zasadach określonych przepisami prawa tego państwa.

§ 4. Komisja, za pośrednictwem agencji informacyjnej, przekazuje do publicznej wiadomości informacje otrzymane na podstawie art. 161f ustawy, niezwłocznie po ich uzyskaniu od osoby obowiązanej do ich przekazania, z tym że dane określone w § 3 ust. 1 pkt 1 są przekazywane nie wcześniej niż po uzyskaniu zgody osoby, której dotyczą, o ile z innych przepisów prawa nie wynika obowiązek przekazania ich do publicznej wiadomości bez takiej zgody.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170, poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594 i Nr 91, poz. 871.