ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym:

1)   sposób tworzenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia i rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz ich wzory;

2)   rodzaje sprawozdań okresowych dotyczących wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia, sposób ich tworzenia oraz terminy przekazywania.

§ 2. 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1)   Fundusz — Narodowy Fundusz Zdrowia;

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)   roku obrotowym — rozumie się przez to rok kalendarzowy;

2)   sprawozdaniu okresowym — rozumie się przez to sprawozdanie miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne;

3)   zmianie planu finansowego — rozumie się przez to zmiany, o których mowa w art. 124 ust. 2 i 3 ustawy, przesunięcia, o których mowa w art. 124 ust. 4 i 5 ustawy, uruchomienie rezerwy ogólnej, o którym mowa w art. 124 ust. 6 ustawy, oraz uruchomienie rezerw, o którym mowa w art. 124 ust. 7 ustawy;

4)   obowiązującym planie — rozumie się przez to plan finansowy Funduszu po uwzględnieniu wszystkich dokonanych zmian;

5)   sprawozdaniu zbiorczym — rozumie się przez to sprawozdanie okresowe sporządzane łącznie dla centrali i oddziałów wojewódzkich Funduszu.

§ 3. 1. Podstawę prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu stanowi roczny plan finansowy Funduszu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Do rocznego planu finansowego Funduszu dołącza się uzasadnienie, zawierające w szczególności informację o założeniach przyjętych przy konstruowaniu planu finansowego oraz kryteriach podziału środków na pozycje planu kosztów w oddziałach wojewódzkich Funduszu i centrali Funduszu.

§ 4. 1. W przypadku zmiany planu finansowego Funduszu, o której mowa w art. 124 ust. 2-4, 6 i 7 ustawy, Prezes Funduszu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projekt zmiany zawierający obowiązujący plan, plan po projektowanej zmianie oraz różnicę pomiędzy nimi.

2. W przypadku zmiany planu finansowego Funduszu, o której mowa w art. 124 ust. 5 ustawy, Prezes Funduszu niezwłocznie przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informację o dokonanym przesunięciu wraz z uzasadnieniem. W informacji przedstawia się plan przed zmianą, obowiązujący plan oraz różnicę pomiędzy nimi.

§ 5. 1. Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu, o którym mowa w art. 130 ust. 1 ustawy, sporządza się za rok obrotowy, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, dołącza się omówienie wykonania planu finansowego łącznie dla całego Funduszu oraz w podziale na centralę Funduszu i poszczególne oddziały wojewódzkie Funduszu, które zawiera w szczególności informację o powstaniu rozbieżności pomiędzy obowiązującym planem a jego faktycznym wykonaniem oraz ich przyczynach.

§ 6. 1. Ustala się następujące rodzaje sprawozdań okresowych Funduszu, o których mowa w art. 131 ust. 1 ustawy:

1)   sprawozdanie miesięczne z wykonania planu finansowego;

2)   sprawozdanie miesięczne z realizacji przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne;

3)   sprawozdanie miesięczne o stanie niektórych aktywów i pasywów;

4)   sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów;

5)   sprawozdanie kwartalne z przeprowadzonych kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz o windykacji należności;

6)   sprawozdanie kwartalne o postępowaniach sądowych przeciwko Funduszowi;

7)   sprawozdanie kwartalne z działalności inwestycyjnej;

8)   sprawozdanie półroczne o zatrudnieniu i wynagrodzeniach;

9) 3) sprawozdanie miesięczne o przychodach i kosztach wynikających z realizacji zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 2b, 3 i 3b ustawy;

10) wstępne sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego.

2. Do sprawozdań, o których mowa w ust. 1, dołącza się omówienie danych zawartych w sprawozdaniach.

3. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się odpowiednio § 5 ust. 2.

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno zawierać w szczególności informację o rozdysponowaniu przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w podziale na centralę Funduszu i oddziały wojewódzkie Funduszu.

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, powinno zawierać w szczególności informacje o:

1)   krótkoterminowych aktywach finansowych, środkach pieniężnych i innych aktywach pieniężnych;

2)   rozliczeniach międzyokresowych;

3)   stanie rezerw Funduszu;

4)   wartości świadczeń ponadumownych;

5)   stanie zobowiązań i należności Funduszu z uwzględnieniem odpowiednio tytułów zobowiązań wymagalnych oraz tytułów należności wymagalnych.

§ 7. Sprawozdania okresowe sporządza się odpowiednio za każdy kolejny miesiąc, kwartał, półrocze i rok.

§ 8. 1. Roczny plan finansowy Funduszu, sprawozdania roczne i okresowe sporządza się i przekazuje w formie pisemnej i elektronicznej.

2. Dane przekazywane w formie elektronicznej powinny być zgodne z danymi przekazywanymi w formie pisemnej.

§ 9. 1. Sprawozdania sporządza Prezes Funduszu na podstawie sprawozdań jednostkowych centrali Funduszu oraz sprawozdań jednostkowych dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Prezes Funduszu oraz dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu są obowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

3. Kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

4. Prezes Funduszu sprawdza sprawozdania jednostkowe pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

5. Ujawnione w trybie ust. 4 nieprawidłowości w sprawozdaniach jednostkowych powinny być usunięte przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych Funduszu.

§ 10. Sprawozdania sporządza się w sposób czytelny i trwały. W sprawozdaniach zbiorczych Funduszu, w wersjach sporządzonych w formie pisemnej, w miejscu oznaczonym w załącznikach, osoba, która sporządziła dokument, oraz osoba zatwierdzająca składają własnoręczne podpisy. Pod podpisem osoby zatwierdzającej umieszcza się pieczątkę z jej imieniem i nazwiskiem.

§ 11. 1. W sprawozdaniach miesięcznych dane wykazuje się za miesiąc oraz narastająco od początku roku obrotowego do końca miesiąca, którego sprawozdanie dotyczy.

2. W sprawozdaniu, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, dane dotyczące planu finansowego wykazuje się w wysokości 1/12 rocznego planu finansowego Funduszu, a w ujęciu narastającym w wysokości n/12 rocznego planu finansowego Funduszu, gdzie n oznacza liczbę miesięcy od początku roku do końca miesiąca sprawozdawczego.

3. W sprawozdaniu, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 i 6, dane wykazuje się według stanu na ostatni dzień kwartału, którego sprawozdanie dotyczy.

4. W sprawozdaniach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 5 i 7, dane wykazuje się za kwartał oraz narastająco od początku roku obrotowego do końca kwartału, którego sprawozdanie dotyczy.

5. W sprawozdaniu, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 8, dane wykazuje się według stanu na ostatni dzień półrocza, którego sprawozdanie dotyczy.

§ 12. Sprawozdania okresowe Prezes Funduszu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie 35 dni od zakończenia miesiąca, 45 dni od zakończenia kwartału albo półrocza oraz 105 dni od zakończenia roku, którego dotyczy sprawozdanie.

§ 13.(pominięty). 4)

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r.

1)   Minister Finansów kierował działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365, 1569, 1692, 1735, 1830,1844,1893i1916.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. poz. 1590), które weszło w życie z dniem 15 listopada 2014 r.; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

4)   Zamieszczony w obwieszczeniu.

5)   Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone wDz.U. z 2005 r. Nr 151, poz. 1264, z 2006 r. Nr 192, poz. 1418, z 2007 r. Nr 97, poz. 643 i Nr 212, poz. 1564 oraz z 2009 r. Nr 36, poz. 279.

6)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.