ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. Nr 82, poz. 749, z późn. zm. 2) ) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w lp. I:

a) w pkt 2 dodaje się lit. c—e w brzmieniu:


c Oddział Celny w Chełmie 302040
d Oddział Celny w Dorohusku 302050
e Oddział Celny Drogowy w Dorohusku 302060

b) w pkt 3 uchyla się lit. d—f;

2) w lp. IV w pkt 2:

a) uchyla się lit. b,

b) dodaje się lit. d w brzmieniu:


d Oddział Celny Pocztowy w Zabrzu 332040

3) w lp. XVI w pkt 1:

a) lit. b otrzymuje brzmienie:


b Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Wrocław-Strachowice 451030

b) dodaje się lit. c w brzmieniu:


c Oddział Celny Osobowy Port Lotniczy Wrocław-Strachowice 451040

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.


1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 283, poz. 2829, z 2005 r. Nr 138, poz. 1157 i Nr 166, poz. 1389, z 2006 r. Nr 89, poz. 620, z 2007 r. Nr 144, poz. 1006 i Nr 150, poz. 1061, z 2008 r. Nr 171, poz. 1060 oraz z 2009 r. Nr 181, poz. 1417.