ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 10a ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być składane zgłoszenie aktualizacyjne osobyfizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej (NIP-3).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 112, poz. 769 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1318.