ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie stawek oraz szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych

Na podstawie art. 109 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki dotacji przedmiotowych dla państwowego zakładu budżetowego i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych, klasyfikowanych w budżecie państwa według części budżetowych:

1) Kultura fizyczna i sport — w wysokości nieprzekraczającej 130 zł dziennie na jedną osobę korzystającą z usług w zakresie szkolenia sportowego, świadczonych przy wykorzystaniu infrastruktury sportowej przez państwowy zakład budżetowy „Centralny Ośrodek Sportu”;

2) Sprawiedliwość — w wysokości 400 zł rocznie na jednego nieletniego wdrażanego do pracy społecznie użytecznej i objętego praktyczną nauką zawodu w warsztatach szkolnych prowadzonych w formie gospodarstw pomocniczych przy zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

3) Środowisko — w wysokości nieprzekraczającej 100 zł rocznie w przeliczeniu na 1 ha powierzchni będącej w zarządzie parku narodowego, na której ochronę gospodarki leśnej, rezerwatowej oraz przyrody prowadzi gospodarstwo pomocnicze przy parku narodowym.

4) (uchylony).

§ 2. 1. Wniosek o dotację przedmiotową na dany kwartał składa w formie pisemnej, w terminie do 15 dnia miesiąca poprzedzającego ten kwartał:

1) kierownik państwowego zakładu budżetowego — właściwemu dysponentowi części budżetowej;

2) kierownik gospodarstwa pomocniczego państwowej jednostki budżetowej — kierownikowi państwowej jednostki budżetowej, przy której utworzone jest gospodarstwo.

2. Informacja o przyjęciu lub zmianie wniosku, o którym mowa w ust. 1, przekazywana jest w formie pisemnej kierownikowi, który złożył wniosek, w terminie do końca miesiąca poprzedzającego dany kwartał.

§ 3. Kwoty dotacji przedmiotowych ustala się przy zastosowaniu stawek dotacji, o których mowa w § 1, uwzględniając kwoty dotacji na poszczególne cele określone w ustawie budżetowej.

§ 4. Dotacje przedmiotowe są przekazywane przez jednostki dotujące podległe właściwym dysponentom części budżetowych, w ramach kwot zaplanowanych w budżecie państwa na wskazany przedmiot działania, z uwzględnieniem stawek dotacji, stosownie do przebiegu realizacji zadań dotowanych oraz zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

§ 5. Dotacje celowe powinny być wykorzystane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz rozliczane z uwzględnieniem przepisów określających sposób prowadzenia gospodarki finansowej przez państwowe zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych.

§ 6. 1. Państwowe zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych otrzymujące dotacje przedmiotowe przedstawiają jednostkom dotującym kwartalne rozliczenia z otrzymanych dotacji, w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kwartale, wykazując wyliczenie kwot należnych, stosownie do zrealizowanych zadań, wielkość otrzymanych dotacji oraz ewentualne nadpłaty lub niedopłaty.

2. Przekazane państwowym zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym państwowych jednostek budżetowych dotacje przedmiotowe są ostatecznie rozliczane z budżetem państwa na podstawie sprawozdań rocznych, sporządzanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 7. Określony w rozporządzeniu sposób i tryb udzielania dotacji z budżetu nie ma zastosowania do państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych, dla których zakres i zasady dotowania zostały określone w odrębnych przepisach.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r. 1)


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania tych dotacji (Dz. U. Nr 122, poz. 1334 oraz z 2002 r. Nr 230, poz. 1926).