ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 października 2012 r. w sprawie norm dopuszczalnego ryzyka w działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855 i 1166) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, zwana dalej „kasą”, zapewnia bezpieczeństwo środków pieniężnych zgromadzonych przez jej członków, poprzez ubezpieczenie tych środków pieniężnych.

2. Ubezpieczenie obejmuje środki pieniężne każdego członka kasy, do wysokości równowartości w walucie polskiej kwoty 100 000 euro, ustalonej z zastosowaniem kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 października 2012 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).