ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy 2)

Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, zwany dalej „prospektem”;

2)  sposób i metodologię wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)  ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych;

2)  funduszu — rozumie się przez to fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty;

3)  funduszu powiązanym — rozumie się przez to fundusz inwestycyjny otwarty prowadzący działalność jako fundusz powiązany lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty utworzony jako fundusz powiązany;

4)  usługach dodatkowych — rozumie się przez to usługi świadczone przez podmiot prowadzący działalność maklerską na rzecz funduszu, pozostające w bezpośrednim związku z korzystaniem przez fundusz z pośrednictwa tego podmiotu w obrocie papierami wartościowymi, instrumentami rynku pieniężnego lub instrumentami pochodnymi, obejmujące w szczególności:

a)   sporządzanie analiz lub rekomendacji,

b)   dostarczanie informacji o cenach, kursach lub wartościach,

c)   oferowanie dostępu do elektronicznych systemów transakcyjnych lub elektronicznych systemów potwierdzeń zawarcia transakcji,

d)   udostępnianie sprzętu komputerowego służącego do korzystania z usług, o których mowa w lit. a-c,

e)   udostępnianie wydzielonych linii telefonicznych

— jeżeli usługi te są świadczone w ramach opłaty za pośrednictwo podmiotu prowadzącego działalność maklerską w obrocie papierami wartościowymi, instrumentami rynku pieniężnego lub instrumentami pochodnymi, a wykonywanie takich usług wynika z umowy o pośrednictwo;

5)  agencie transferowym — rozumie się przez to podmiot prowadzący na zlecenie funduszu rejestr uczestników funduszu;

6)  wskaźniku zysku do ryzyka funduszu — rozumie się przez to wskaźnik, o którym mowa w art. 220a ust. 1 pkt 5 ustawy, wyliczany dla funduszu, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami — odrębnie dla każdego z wydzielonych subfunduszy;

7)  metodzie wartości zagrożonej (VaR) — rozumie się przez to metodę służącą do szacowania ryzyka rynkowego funduszu rozumianego jako możliwość poniesienia przez fundusz strat wynikających z wahań wartości rynkowych pozycji wchodzących w skład aktywów funduszu, objętego modelem wartości zagrożonej;

8)  indeksie odniesienia — rozumie się przez to określone aktywa finansowe, wskaźniki lub portfele referencyjne.

§ 3. 1. Prospekt powinien zawierać wyłącznie prawdziwe i rzetelne informacje sformułowane jednoznacznie i w sposób zrozumiały dla przeciętnego inwestora.

2. Wzory matematyczne i algorytmy mogą być zamieszczane w prospekcie wyłącznie wraz z ich omówieniem.

§ 4. 1. Informacje stanowiące treść prospektu zamieszcza się w kolejności zgodnej z § 6-21. Jeżeli wymóg zamieszczenia określonych danych nie ma zastosowania, w treści prospektu należy to wyraźnie wskazać.

2. W treści prospektu mogą być stosowane skróty, jeżeli są one pisane wielką literą i są zdefiniowane w części prospektu, o której mowa w § 6 pkt 8.

§ 5. 1. Prospekt sporządza się dla każdego funduszu oddzielnie.

2. Prospekt może być sporządzony dla kilku funduszy, o ile:

1)  informacje zawarte w § 8 i § 10 zostaną zamieszczone dla każdego funduszu odrębnie;

2)  dane określone w § 7 i § 17-21, które w odniesieniu do poszczególnych funduszy mają różną treść, zostaną przedstawione dla każdego funduszu odrębnie.

3. Dla funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz dla funduszy powiązanych z różnymi funduszami podstawowymi sporządza się oddzielne prospekty.

4. Towarzystwo sporządza jeden prospekt dla wszystkich zarządzanych przez siebie funduszy powiązanych z tym samym funduszem podstawowym.

§ 6. Prospekt składa się z następujących części:

1)  strony tytułowej;

2)  rozdziału „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie”;

3)  rozdziału „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych”, a w przypadku funduszu, co do którego towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a ustawy — rozdziału „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych i spółce zarządzającej”;

4)  rozdziału „Dane o funduszu”;

5)  rozdziału „Dane o depozytariuszu”;

6)  rozdziału „Dane o podmiotach obsługujących fundusz”;

7)  rozdziału „Informacje dodatkowe”;

8)  rozdziału „Załączniki”;

9)  spisu treści.

§ 7. 1. Na stronie tytułowej zamieszcza się:

1)  tytuł „Prospekt informacyjny”;

2)  nazwę funduszu, skrót tej nazwy oraz wszystkie poprzednie nazwy funduszu;

3)  firmę i siedzibę towarzystwa będącego organem funduszu oraz adres głównej strony internetowej towarzystwa;

4)  firmę i siedzibę spółki zarządzającej — w przypadku zawarcia przez towarzystwo umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a ustawy;

5)  wskazanie, że fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe — w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego;

6)  datę i miejsce sporządzenia prospektu oraz daty kolejnych jego aktualizacji, a w przypadku gdy został sporządzony tekst jednolity prospektu — datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego oraz daty jego kolejnych aktualizacji.

2. W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami, obok nazwy funduszu, należy wskazać oznaczenia wszystkich subfunduszy.

3. W przypadku funduszy podstawowych i powiązanych, obok nazwy funduszu podstawowego, należy wskazać nazwy wszystkich funduszy powiązanych z funduszem podstawowym.

§ 8. 1. W rozdziale „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie” zamieszcza się imiona, nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w prospekcie oraz nazwę i siedzibę podmiotu, w imieniu którego działają, a także ich własnoręcznie podpisane oświadczenia o odpowiedzialności stwierdzające, że informacje zawarte w prospekcie są prawdziwe i rzetelne, nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami ustawy i rozporządzenia, oraz że zgodnie z najlepszą wiedzą tych osób nie istnieją, poza ujawnionymi w prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową funduszu.

2. Jeżeli za poszczególne części prospektu są odpowiedzialne różne osoby, w informacjach, o których mowa w ust. 1, należy wskazać, za którą część prospektu odpowiada dana osoba.

3. Podpisy osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w prospekcie mogą być odtwarzane mechanicznie.

§ 9. 1. W rozdziale „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych” zamieszcza się:

1)  firmę (nazwę), kraj siedziby, siedzibę i adres towarzystwa, z podaniem numerów telekomunikacyjnych, adresu głównej strony internetowej i adresu poczty elektronicznej;

2)  datę zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo;

3)  oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym towarzystwo jest zarejestrowane;

4)  wysokość kapitału własnego towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy;

5)  informację o tym, że kapitał zakładowy towarzystwa został opłacony;

6)  firmę (nazwę) i siedzibę podmiotu dominującego wobec towarzystwa, ze wskazaniem cech tej dominacji, a także firmę (nazwę) lub imiona i nazwiska oraz siedzibę akcjonariuszy towarzystwa posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z podaniem posiadanej przez nich liczby głosów;

7)  imiona i nazwiska:

a)   członków zarządu towarzystwa, ze wskazaniem funkcji pełnionych w zarządzie,

b)   członków rady nadzorczej towarzystwa, ze wskazaniem jej przewodniczącego,

c)   osób fizycznych odpowiedzialnych w towarzystwie za zarządzanie funduszem;

8)  informacje o funkcjach pełnionych przez osoby, o których mowa w pkt 7, poza towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji uczestników funduszu;

9)  nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo, nieobjętych danym prospektem.

2. W przypadku gdy towarzystwo na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a ustawy, przekazało zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenie jego spraw, w rozdziale „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych i spółce zarządzającej” zamieszcza się informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, 7 lit. a i b i pkt 9, oraz informacje o funkcjach pełnionych przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 7 lit. a i b, poza towarzystwem, jeżeli pełnienie przez nie takich funkcji może mieć znaczenie dla sytuacji uczestników funduszu, a ponadto:

1)  firmę (nazwę), kraj siedziby, siedzibę i adres spółki zarządzającej, z podaniem numerów telekomunikacyjnych adresu głównej strony internetowej i adresu poczty elektronicznej;

2)  datę uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności przez spółkę zarządzającą, ze wskazaniem nazwy oraz adresu organu nadzoru w państwie macierzystym wraz z informacją o państwach, w których spółka zarządzająca jest uprawniona do prowadzenia działalności;

3)  wysokość kapitału własnego spółki zarządzającej, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy;

4)  firmę (nazwę) i siedzibę podmiotu dominującego wobec spółki zarządzającej, ze wskazaniem cech tej dominacji, a także firmę (nazwę) lub imiona i nazwiska oraz siedzibę akcjonariuszy spółki zarządzającej posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z podaniem posiadanej przez nich liczby głosów;

5)  imiona i nazwiska:

a)   osób odpowiedzialnych za zarządzanie spółką, ze wskazaniem pełnionych funkcji,

b)   osób odpowiedzialnych za nadzór nad osobami zarządzającymi spółką, ze wskazaniem pełnionych funkcji,

c)   osób fizycznych odpowiedzialnych w spółce zarządzającej za zarządzanie funduszem;

6)  informacje o funkcjach pełnionych przez osoby, o których mowa w pkt 5, poza spółką zarządzającą, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji uczestników funduszu;

7)  nazwy innych funduszy inwestycyjnych lub instytucji wspólnego inwestowania zarządzanych przez spółkę zarządzającą, nieobjętych danym prospektem.

3. W przypadku gdy towarzystwo na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a ustawy, przekazało zarządzanie wszystkimi funduszami inwestycyjnymi otwartymi i prowadzenie ich spraw oraz równocześnie nie zarządza innym funduszem inwestycyjnym, funduszem zagranicznym lub zbiorczym portfelem papierów wartościowych a także nie posiada zezwolenia Komisji na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 45 ust. 2 ustawy, w rozdziale „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych i spółce zarządzającej” nie zamieszcza się informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5 i 9.

§ 10. 1. W rozdziale „Dane o funduszu” zamieszcza się:

1)  datę zezwolenia na utworzenie funduszu oraz czas trwania funduszu — w przypadku gdy jest on określony;

2)  datę i numer wpisu funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych;

3)  charakterystykę jednostek uczestnictwa zbywanych przez fundusz, w tym:

a)   charakterystykę jednostek uczestnictwa różnych kategorii, jeżeli fundusz zbywa jednostki różnych kategorii,

b)   informację, że jednostki uczestnictwa:

—  nie mogą być zbywane przez uczestnika na rzecz osób trzecich,

— podlegają dziedziczeniu,

—  mogą być przedmiotem zastawu;

4)  zwięzłe określenie praw uczestników funduszu;

5)  zasady przeprowadzania zapisów na jednostki uczestnictwa;

6)  sposób i szczegółowe warunki:

a)   zbywania jednostek uczestnictwa,

b)   odkupywania jednostek uczestnictwa,

c)   zamiany jednostek uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innego funduszu oraz wysokość opłat z tym związanych,

d)   wypłat kwot z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa lub wypłat dochodów funduszu,

e)   zamiany jednostek uczestnictwa związanych z jednym subfunduszem na jednostki związane z innym subfunduszem oraz wysokość opłat z tym związanych — w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami,

f)   spełniania świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń uczestników funduszu oraz błędnej wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa;

7)  wskazanie okoliczności, w których fundusz może zawiesić zbywanie lub odkupywanie jednostek uczestnictwa;

8)  wskazanie rynków, na których są zbywane jednostki uczestnictwa;

9)  zwięzły opis polityki inwestycyjnej funduszu;

10) opis ryzyka związanego z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszu, w tym ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną funduszu;

11) określenie profilu inwestora, który będzie uwzględniał zakres czasowy inwestycji oraz poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną funduszu;

12) zwięzłe informacje o obowiązkach podatkowych funduszu oraz szczegółowe informacje o obowiązkach podatkowych uczestników funduszu, ze wskazaniem obowiązujących przepisów, w tym informację, czy z posiadaniem jednostek uczestnictwa wiąże się obowiązek zapłaty podatku dochodowego, oraz zastrzeżenie, że ze względu na fakt, że obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji uczestnika funduszu i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub porady prawnej;

13) wskazanie dnia, godziny w tym dniu i miejsca, w którym najpóźniej jest publikowana wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa, ustalona w danym dniu wyceny, a także miejsca publikowania ceny zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa;

14) metody i zasady dokonywania wyceny aktywów funduszu oraz oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez fundusz polityką inwestycyjną;

15) informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w funduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz o kosztach obciążających fundusz;

16) podstawowe dane finansowe w ujęciu historycznym;

17) informację o utworzeniu rady inwestorów — w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego;

18) informację o zasadach działania zgromadzenia uczestników, o którym mowa w art. 87a ustawy — w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego;

19) zwięzły opis umowy zawartej między funduszem powiązanym a podstawowym, o której mowa w art. 169c ust. 1 ustawy, albo zwięzły opis wewnętrznych zasad prowadzenia działalności, o których mowa w art. 169c ust. 7 ustawy — w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego prowadzącego działalność jako fundusz powiązany.

2. W przypadku funduszu, który został utworzony w wyniku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu albo połączenia transgranicznego przez utworzenie funduszu krajowego, nie stosuje się ust. 1 pkt 5.

3. Jeżeli fundusz prowadzi działalność jako fundusz z wydzielonymi subfunduszami, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 9-11, 15 i 16, zamieszcza się odrębnie dla każdego subfunduszu.

4. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3-8, 12-14, 18 i 19, mogą być zamieszczone wspólnie dla wszystkich subfunduszy, przed informacjami zamieszczanymi odrębnie, w zakresie, w jakim są one jednakowe dla wszystkich subfunduszy.

5. Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, może być odtwarzane mechanicznie.

§ 11. Informacje, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 5, powinny zawierać:

1) zasady, miejsca i terminy:

a)   składania zapisów na jednostki uczestnictwa,

b)   dokonywania wpłat w ramach zapisów;

2)  wskazanie terminu przydziału jednostek uczestnictwa;

3)  wskazanie przypadków, w których towarzystwo jest obowiązane niezwłocznie zwrócić wpłaty do funduszu, wraz z odsetkami od wpłat naliczonymi przez depozytariusza;

4)  określenie minimalnej kwoty wpłat do nowego subfunduszu, niezbędnej do jego utworzenia;

5)  zasady postępowania w przypadku, gdy w ramach zapisów na jednostki uczestnictwa, które mają być związane z nowym subfunduszem, nie zostanie zebrana kwota, o której mowa w pkt 4.

§ 12. 1. Informacje, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 9, powinny zawierać:

1)  wskazanie głównych kategorii lokat funduszu i ich dywersyfikacji charakteryzujących specyfikę funduszu oraz, jeżeli fundusz lokuje swoje aktywa głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego — wyraźne wskazanie tej cechy;

2)  zwięzły opis kryteriów doboru lokat do portfela inwestycyjnego funduszu;

3)  jeżeli fundusz odzwierciedla skład uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych — wskazanie tego indeksu, rynku, którego indeks dotyczy, oraz stopnia odzwierciedlenia indeksu przez fundusz;

4)  jeżeli wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego funduszu może się charakteryzować dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem — wyraźne wskazanie tej cechy;

5)  jeżeli fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne — wskazanie tej informacji wraz z określeniem wpływu zawarcia takich umów, w tym umów, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, na ryzyko związane z przyjętą polityką inwestycyjną;

6)  jeżeli udzielono gwarancji wypłaty określonej kwoty z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa — wskazanie gwaranta oraz warunków gwarancji.

2. W przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego prowadzącego działalność jako fundusz powiązany, niezależnie od informacji, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się:

1)  oświadczenie, że dany fundusz jest funduszem powiązanym w rozumieniu art. 169a ust. 1 ustawy, ze wskazaniem pełnej nazwy funduszu podstawowego;

2)  zwięzłe informacje o funduszu podstawowym, jego organizacji, polityce inwestycyjnej oraz celach inwestycyjnych.

§ 13. 1. Informacje, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 10, powinny zawierać:

1)  opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną funduszu, z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu;

2)  opis ryzyka związanego z uczestnictwem w funduszu, w tym w szczególności ryzyka:

a)   nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją,

b)   wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których uczestnik funduszu nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ,

c)   niewypłacalności gwaranta,

d)   inflacji,

e)   związanego z regulacjami prawnymi dotyczącymi funduszu, w szczególności w zakresie prawa podatkowego.

2. Opis ryzyka, o którym mowa w ust. 1:

1) pkt 1 — powinien obejmować w szczególności: ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko rozliczenia, ryzyko płynności, ryzyko walutowe, ryzyko związane z przechowywaniem aktywów i ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków;

2) pkt 2:

a)   lit. a — powinien obejmować w szczególności: ryzyko związane z zawarciem określonych umów, ryzyko związane ze szczególnymi warunkami transakcji zawartych przez fundusz i ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami,

b)   lit. b — powinien uwzględniać w szczególności: otwarcie likwidacji funduszu, przejęcie zarządzania funduszem przez inne towarzystwo, przejęcie zarządzania funduszem przez spółkę zarządzającą, zmianę depozytariusza lub podmiotu obsługującego fundusz, połączenie funduszu z innym funduszem, przekształcenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w fundusz inwestycyjny otwarty i zmianę polityki inwestycyjnej funduszu.

3. W przypadku funduszu powiązanego opis ryzyka związanego z uczestnictwem w tym funduszu obejmuje dodatkowo informację o profilu ryzyka funduszu podstawowego, ze wskazaniem, czy profil ryzyka funduszu powiązanego i podstawowego są tożsame, a w przypadku gdy zachodzą różnice — opis i uzasadnienie tych różnic.

§ 14. 1. Informacje, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 15, powinny wskazywać:

1)  przepisy statutu określające rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających fundusz, w szczególności wynagrodzenie towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów;

2)  wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem WKC”, wraz z informacją, że odzwierciedla on udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną funduszu w średniej wartości aktywów netto funduszu za dany rok, a także kategorie kosztów funduszu niewłączonych do wskaźnika WKC, w tym opłat transakcyjnych;

3)  opłaty manipulacyjne z tytułu zbycia lub odkupienia jednostki uczestnictwa i innych opłat uiszczanych bezpośrednio przez uczestnika;

4)  opłatę zmienną, będącą częścią wynagrodzenia za zarządzanie, której wysokość jest uzależniona od wyników funduszu, prezentowaną w ujęciu procentowym w stosunku do średniej wartości aktywów netto funduszu;

5)  maksymalną wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem, a w przypadku, o którym mowa w art. 101 ust. 5 ustawy — dodatkowo maksymalny poziom wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją wspólnego inwestowania zarządzanymi przez towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej towarzystwa, jeżeli fundusz inwestycyjny lokuje powyżej 50% swoich aktywów w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa tych funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania;

6)  istniejące umowy lub porozumienia, na podstawie których koszty działalności funduszu bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między fundusz a towarzystwo lub inny podmiot, w tym usługi dodatkowe i wpływ tych usług na wysokość prowizji pobieranych przez podmiot prowadzący działalność maklerską oraz na wysokość wynagrodzenia towarzystwa za zarządzanie funduszem.

2. W przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego prowadzącego działalność jako fundusz powiązany, niezależnie od informacji, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się:

1)  maksymalną wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem podstawowym, wraz z informacją o zwrocie kosztów ponoszonych przez fundusz powiązany z tytułu inwestycji w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszu podstawowego, oraz sumę opłat ponoszonych przez fundusz powiązany i podstawowy;

2)  zwięzłe informacje dotyczące obowiązków podatkowych funduszu powiązanego, związanych z inwestycją w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego.

3. W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami należy prezentować wskaźnik WKC ustalony odrębnie dla każdego subfunduszu.

4. W przypadku funduszy oraz funduszy z wydzielonymi subfunduszami zbywających jednostki uczestnictwa różniące się związanym z nimi sposobem pobierania opłat obciążających aktywa funduszu, wskaźnik WKC należy wskazać odrębnie dla każdej kategorii jednostek uczestnictwa oraz zamieścić opis różnic w opłatach i kosztach związanych z poszczególnymi kategoriami jednostek uczestnictwa, z uwzględnieniem podstaw tych różnic.

5. Sposób wyliczania wskaźnika WKC określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 15. 1. Poza informacją o wartości wskaźnika WKC dopuszcza się wskazywanie:

1) wartości Stopy Obrotu Portfelem, zwanej dalej „wskaźnikiem SOP”;

2)  wartości Syntetycznego Współczynnika Kosztów Całkowitych, zwanego dalej „wskaźnikiem SWKC”, w przypadku gdy fundusz lokuje co najmniej 10% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych lub instytucji wspólnego inwestowania, które prezentują wskaźnik WKC wyliczony w sposób określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

3)  informacji o Syntetycznej Wartości Zakładanych Kosztów Całkowitych zwanej dalej „wskaźnikiem SWZKC”, w przypadku gdy fundusz lokuje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub instytucji wspólnego inwestowania, które nie prezentują wskaźnika WKC wyliczonego w sposób określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Wraz z informacją o wartości wskaźnika SWZKC:

1)  zamieszcza się informację o braku możliwości wyliczenia wskaźnika SWKC;

2)  wskazuje się maksymalną wysokość opłaty za zarządzanie obciążającej aktywa instytucji wspólnego inwestowania.

3. W przypadku gdy fundusz z wydzielonymi subfunduszami prezentuje wartość wskaźników SOP, SWKC lub SWZKC, należy prezentować wartość tych wskaźników odrębnie dla każdego subfunduszu.

4. Sposób wyliczenia wskaźnika SWKC, wskaźnika SOP i wskaźnika SWZKC określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

5. Jeżeli fundusz prezentuje wartość wskaźnika SOP, należy ją prezentować za okresy, za które prezentuje się wskaźnik WKC.

§ 16. 1. Informacje, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 16, powinny zawierać:

1)  wartość aktywów netto funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodną z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym funduszu;

2)  wartość średniej stopy zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu za ostatnie 2 lata — w przypadku funduszy prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata, albo za ostatnie 3, 5 i 10 lat — w przypadku pozostałych funduszy; średnią stopę zwrotu dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną na podstawie wartości aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa na koniec ostatniego roku obrotowego i na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane obliczenie, przez odpowiednio 2, 3, 5 albo 10;

3)  jeżeli fundusz stosuje wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu, odzwierciedlający zachowanie zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną funduszu, zwany dalej „wzorcem” (benchmark) — wskazanie tego wzorca, a także informacji o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce;

4)  informację o średnich stopach zwrotu z wzorca przyjętego przez fundusz, odpowiednio dla okresów, o których mowa w pkt 2;

5)  zastrzeżenie, że indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od wysokości pobranych przez fundusz opłat manipulacyjnych, z zastrzeżeniem że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

2. Przy ustalaniu stopy zwrotu nie uwzględnia się podatków i opłat publicznoprawnych oraz opłat związanych ze zbywaniem i odkupywaniem jednostek uczestnictwa.

3. W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, należy prezentować odrębnie dla każdego subfunduszu.

4. W przypadku funduszy oraz funduszy z wydzielonymi subfunduszami zbywających jednostki uczestnictwa różniące się związanym z nimi sposobem pobierania opłat obciążających aktywa funduszu dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, należy prezentować odrębnie dla każdej kategorii jednostek uczestnictwa, jeżeli w odniesieniu do ust. 1:

1)  pkt 1 fundusz wyodrębniał aktywa przypadające na daną kategorię jednostek na koniec ostatniego roku obrotowego lub

2)  pkt 2-4 fundusz wyodrębniał aktywa przypadające na daną kategorię jednostek uczestnictwa w sposób ciągły w całym okresie, za który informacja jest sporządzana.

5. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, prezentuje się w formie wykresu słupkowego.

§ 17. Informacje, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 18, powinny zawierać:

1)  sposób zwoływania zgromadzenia uczestników;

2)  wskazanie kręgu osób, które, zgodnie z ustawą, są uprawnione do wzięcia udziału w zgromadzeniu uczestników;

3)  zwięzły opis trybu działania i podejmowania uchwał przez zgromadzenie uczestników;

4)  sposób powiadamiania uczestników funduszu o uchwałach podjętych przez zgromadzenie uczestników;

5)  pouczenie o możliwości zaskarżenia uchwał zgromadzenia uczestników zgodnie z art. 87e ustawy.

§ 18. W rozdziale „Dane o depozytariuszu” zamieszcza się:

1)  firmę (nazwę), siedzibę i adres depozytariusza, z podaniem numerów telekomunikacyjnych;

2)  zakres obowiązków depozytariusza wobec:

a)   funduszu,

b)   uczestników funduszu w zakresie reprezentowania ich interesów wobec towarzystwa lub spółki zarządzającej;

3)  zasady i zakres zawierania z depozytariuszem umów, których przedmiotem są lokaty, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz umów, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 3 ustawy.

§ 19. W rozdziale „Dane o podmiotach obsługujących fundusz” zamieszcza się:

1)  firmę (nazwę), siedzibę i adres agenta transferowego, z podaniem numerów telekomunikacyjnych;

2)  dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez fundusz jednostek uczestnictwa, w tym:

a)   firmę (nazwę), siedzibę i adres, z podaniem numerów telekomunikacyjnych,

b)   zakres świadczonych usług,

c)   wskazanie miejsca, w którym można uzyskać informacje o punktach zbywających i odkupujących jednostki uczestnictwa;

3)  dane o podmiocie, któremu towarzystwo albo spółka zarządzająca zleciły zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, w tym:

a)   firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu,

b)   zakres usług świadczonych na rzecz funduszu,

c)   imiona i nazwiska osób podejmujących decyzje inwestycyjne dotyczące funduszu, ze wskazaniem części portfela, którą zarządzają;

4)  dane o podmiotach świadczących usługi polegające na doradztwie inwestycyjnym w zakresie instrumentów finansowych, w tym:

a)   firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu,

b)   zakres usług świadczonych na rzecz funduszu,

c)   imiona i nazwiska osób świadczących usługi na rzecz funduszu, ze wskazaniem zakresu usług świadczonych przez poszczególne osoby;

5)  firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych funduszu;

6)  firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu, któremu towarzystwo albo spółka zarządzająca zleciły prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszu.

§ 20. W rozdziale „Informacje dodatkowe” zamieszcza się:

1)  inne informacje, których zamieszczenie, w ocenie towarzystwa, jest niezbędne do dokonania przez inwestorów właściwej oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusz;

2)  wskazanie miejsc, w których zostanie udostępniony prospekt, roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu, w tym połączone sprawozdania funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy, a w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego prowadzącego działalność jako fundusz powiązany — dodatkowo miejsc, w których zostanie udostępniony prospekt funduszu podstawowego, oraz wskazanie sposobu udostępnienia tego prospektu;

3)  wskazanie miejsc, w których można uzyskać dodatkowe informacje o funduszu, a w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego prowadzącego działalność jako fundusz powiązany — dodatkowo miejsca, w którym można uzyskać szczegółowe informacje o funduszu podstawowym i umowie, o której mowa w art. 169c ust. 1 ustawy, oraz wskazanie sposobu udostępnienia prospektu informacyjnego funduszu podstawowego.

§ 21. W rozdziale „Załączniki” zamieszcza się:

1)  wykaz definicji pojęć i objaśnień skrótów użytych w treści prospektu;

2)  statut funduszu, a w przypadku funduszu podstawowego i funduszy powiązanych — statuty wszystkich funduszy.

§ 22. 1. Dane zawarte w prospekcie powinny być aktualizowane przez sporządzenie tekstu jednolitego co najmniej raz w roku, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po zakończeniu roku obrotowego.

2. Zmiana danych objętych prospektem, która może mieć znaczący wpływ na zmianę oceny ryzyka inwestycyjnego funduszu, powinna być dokonywana niezwłocznie.

3. Zmiana danych objętych prospektem wynikająca ze zmiany statutu funduszu powinna być dokonywana niezwłocznie, nie później jednak niż w dniu wejścia w życie zmiany statutu. W takim przypadku tekst jednolity prospektu powinien być niezwłocznie zamieszczony na stronie internetowej towarzystwa.

4. Dane zawarte w prospekcie powinny być aktualizowane niezwłocznie w przypadku:

1)  utworzenia nowego subfunduszu;

2)  likwidacji subfunduszu;

3)  utworzenia nowego funduszu powiązanego;

4)  zmiany zasad przeprowadzania zapisów na jednostki uczestnictwa;

5)  zmiany sposobu lub warunków zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

§ 23. 1. Towarzystwo wylicza wskaźnik zysku do ryzyka funduszu oraz zapewnia stały nadzór nad prawidłowością przebiegu procesu wyliczania tego wskaźnika.

2. Sposób i metodologię wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka funduszu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 24. 1. Fundusze inwestycyjne utworzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dostosują prospekt sporządzony i ogłoszony przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do wymogów niniejszego rozporządzenia w terminie do dnia 1 sierpnia 2013 r.

2. Do czasu dostosowania statutów, zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 70), fundusze, o których mowa w ust. 1, zamieszczają w prospekcie informacje o:

1)  częstotliwości zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa;

2)  terminach, w jakich najpóźniej nastąpi:

a)   zbycie przez fundusz jednostek uczestnictwa po dokonaniu wpłaty na te jednostki,

b)   odkupienie przez fundusz jednostek uczestnictwa po zgłoszeniu żądania ich odkupienia;

3)  wartości aktywów netto, po przekroczeniu której fundusz może zawiesić zbywanie jednostek uczestnictwa, jeżeli prospekt funduszu przewiduje taką możliwość.

§ 25. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 4)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. (poz. 673)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2)   Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz. Urz. UEL 302 z 17.11.2009, str. 32, z późn. zm.).

3)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391, z 2012 r. poz. 596,1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 70 i 433.

4) Niniej sze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz. U. Nr 17, poz. 88), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 70).