ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym (Dz. U. Nr 184, poz. 1900 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 321) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W przypadkach, o których mowa w art. 462a rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem Wykonawczym”, etykiety na przesyłkach pocztowych i towarzyszących im dokumentach umieszcza operator publiczny.”;

2) § 13 i 14 otrzymują brzmienie:

„§ 13. 1. Z uwzględnieniem art. 787 ust. 2 Rozporządzenia Wykonawczego, w przypadku gdy:

1) całkowita wartość towarów w przesyłce pocztowej zawierającej towary przeznaczone do celów handlowych przekracza równowartość 1 000 euro albo

2) przesyłki pocztowe zawierające towary przeznaczone do celów handlowych są częścią serii podobnych czynności, albo

3) przesyłki pocztowe zawierają towary, o których mowa w art. 235 Rozporządzenia Wykonawczego, albo

4) zgłaszający zamierza ubiegać się, na podstawie przepisów odrębnych, o zastosowanie stawki O % podatku od towarów i usług, zwanego dalej „podatkiem VAT”, w eksporcie towarów lub o zwrot podatku VAT

— zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą wywozu należy dokonać z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

2. Po dokonaniu zgłoszenia celnego, o którym mowa w ust. 1, przesyłki pocztowe przedstawiane są przez urzędy pocztowe organom celnym wraz z:

1) deklaracjami celnymi CN 22 lub CN 23;

2) wywozowym dokumentem towarzyszącym i odpowiednio wykazem pozycji, o których mowa w art. 796a ust. 1 i 2 Rozporządzenia Wykonawczego, oraz

3) naklejoną na nich przez urząd pocztowy, wypełnioną przez nadawcę etykietą, informującą o przyjęciu przez organ celny zgłoszenia celnego, której wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. W przypadku gdy zgłoszenie celne, o którym mowa w ust. 1, zostało przesłane do urzędu celnego wywozu będącego jednocześnie urzędem celnym wyprowadzenia, o którym mowa w art. 793 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Wykonawczego, urząd pocztowy, w którym przesyłka pocztowa zostanie nadana, nakleja na niej wypełnioną przez nadawcę etykietę, informującą o przesłaniu zgłoszenia celnego, której wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia. Przepis ust. 2 pkt 1 stosuje się odpowiednio.

4. Do zgłoszenia celnego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu II rozdziału 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz. U. Nr 94, poz. 902, z późn. zm. 2) ).

§ 14. Zgłoszenia celnego o objęcie procedurą wywozu towarów w przesyłkach pocztowych, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 2, można dokonać, za zgodą organu celnego, zbiorczo w jednym zgłoszeniu celnym, jeżeli łączna wartość towarów w przesyłkach pocztowych objętych jednym zgłoszeniem nie przekroczy równowartości 1 000 euro.”;

3) dodaje się załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2009 r. (poz. 724)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 232, poz. 2331, z 2005 r. Nr 83, poz. 720 oraz z 2007 r. Nr 130, poz. 907 i Nr 210, poz. 1529.