ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa (Dz. U. Nr 67, poz. 477) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 3, są przekazywane Krajowemu Depozytowi w formie elektronicznej, w terminie do siódmego roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Struktura i format zapisu elektronicznego danych przekazywanych w ramach sprawozdań, o których mowa w ust. 1, są udostępniane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów oraz stronie internetowej Krajowego Depozytu, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem, o którym mowa w ust. 1.”;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) pkt 1.4 otrzymuje brzmienie:

„1.4.

Obligacje skarbowe nabyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo1), rozliczone w miesiącu...................................

w sztukach


Wyszczególnienie ogółem (3+11) Liczba obligacji skarbowych
ogółem (4+5+6+7+8+9+10) rezydenci2): ogółem (12+13+14+15+16) nierezydenci2): inne podmioty
banki zakłady ubezpieczeniowe3) fundusze emerytalne4) fundusze inwestycyjne5) osoby fizyczne podmioty niefinansowe6) inne podmioty banki instytucje finansowe z wyłączeniem banków osoby fizyczne podmioty nief inansowe6)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

I. Obligacje skarbowe7) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej:

I.1 PL00001x
I.2 ...
I.n ...

1) Należy uwzględnić odrębne otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcją repo jest transakcja, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej „Sprzedającym”, zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej „Kupującym”, do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło do przeniesienia na Kupującego własności zbywanych papierów wartościowych — do zwolnienia Sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności.

2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 228, poz. 1506 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 69, poz. 589).

3) W rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 82, poz. 557, Nr 102, poz. 691 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 341).

4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109 i Nr 228, poz. 1507 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97).

5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 341).

6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:

— przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

— spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

— podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.

7) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe.

Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.”,

b) pkt 1.5 otrzymuje brzmienie:

„1.5.

Obligacje skarbowe zbyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo1), rozliczone w miesiącu.................................

w sztukach


Wyszczególnienie ogółem (3+11) Liczba obligacji skarbowych
ogółem (4+5+6+7+8+9+10) rezydenci2): ogółem (12+13+14+15+16) nierezydenci2): inne podmioty
banki zakłady ubezpieczeniowe3) fundusze emerytalne4) fundusze inwestycyjne5) osoby fizyczne podmioty niefinansowe6) inne podmioty banki instytucje finansowe z wyłączeniem banków osoby fizyczne podmioty nief inansowe6)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

I. Obligacje skarbowe7) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej:

I.1 PL00001xxxxx
I.2 ...
I.n ...

1) Należy uwzględnić odrębne otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcją repo jest transakcja, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej „Sprzedającym”, zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej „Kupującym”, do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło do przeniesienia na Kupującego własności zbywanych papierów wartościowych — do zwolnienia Sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności.

2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 228, poz. 1506 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 69, poz. 589).

3) W rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 82, poz. 557, Nr 102, poz. 691 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 341).

4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109 i Nr 228, poz. 1507 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97).

5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 341).

6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:

— przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

— spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

— podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.

7) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe.

Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.”,

c) pkt 1.8 otrzymuje brzmienie:

„1.8.

Obligacje skarbowe na rachunkach lub kontach papierów wartościowych wg stanu własności na koniec miesiąca......., z uwzględnieniem sektora finansów publicznych

w sztukach


Wyszczególnienie Liczba obligacji skarbowych
ogółem (3+9) rezydenci1) nierezydenci1)
ogółem (4+8)
ogółem (10+11)
sektor finansów publicznych (5+6+7)


pozostałe podmioty rządy i agendy rządowe pozostałe podmioty
grupa I2) grupa II3) grupa III4)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

I. Obligacje skarbowe5) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej:

I.1 PL00001xxxxx
I.2 ...
I.n ...
II.n ...

1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 228, poz. 1506 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 69, poz. 589).

2) Do grupy I zalicza się:

— państwowe fundusze celowe,

— uczelnie publiczne,

— samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę oraz państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,

— jednostki badawczo-rozwojowe,

— państwowe instytucje kultury,

— Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,

— państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

3) Do grupy II zalicza się:

— jednostki samorządu terytorialnego i związki jednostek samorządu terytorialnego,

— gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,

— samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,

— samorządowe instytucje kultury,

— samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

4) Do grupy III zalicza się:

— Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,

— Narodowy Fundusz Zdrowia.

5) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe.

Uwaga: Wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży.”;

3) uchyla się załącznik nr 2 do rozporządzenia;

4) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) pkt 3.4 otrzymuje brzmienie:

„3.4.

Bony skarbowe nabyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo1), rozliczone w miesiącu..........

sporządza NBP

w mln zł


Wyszczególnienie ogółem (3+11) Wartość nominalna bonów skarbowych
ogółem (4+5+6+7 +8+9+10) rezydenci2): ogółem (12+13+14+15+16) nierezydenci2):
banki zakłady ubezpieczeniowe3) fundusze emerytalne4) fundusze inwestycyjne5) osoby fizyczne podmioty niefinansowe6) inne podmioty banki instytucje finansowe z wyłączeniem banków osoby fizyczne podmioty niefinansowe6) inne podmioty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu:

I.1 PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok
I.2 ...
I.n ...

1) Należy uwzględnić odrębne otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcją repo jest transakcja, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej „Sprzedającym”, zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej „Kupującym”, do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło do przeniesienia na Kupującego własności zbywanych papierów wartościowych — do zwolnienia Sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności.

2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 228, poz. 1506 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 69, poz. 589).

3) W rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 82, poz. 557, Nr 102, poz. 691 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 341).

4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109 i Nr 228, poz. 1507 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97).

5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 341).

6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:

— przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

— spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

— podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.

Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.”,

b) pkt 3.5 otrzymuje brzmienie:

„3.5.

Bony skarbowe zbyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo1), rozliczone w miesiącu................

sporządza NBP

w mln zł


Wyszczególnienie ogółem (3+11) Wartość nominalna bonów skarbowych
ogółem (4+5+6+7 +8+9+10) rezydenci2): ogółem (12+13+14+15+16) nierezydenci2):
banki zakłady ubezpieczeniowe3) fundusze emerytalne4) fundusze inwestycyjne5) osoby fizyczne podmioty niefinansowe6) inne podmioty banki instytucje finansowe z wyłączeniem banków osoby fizyczne podmioty niefinansowe6) inne podmioty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu:

I.1 PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok
I.2 ...
I.n ...

1) Należy uwzględnić odrębne otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcją repo jest transakcja, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej „Sprzedającym”, zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej „Kupującym”, do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło do przeniesienia na Kupującego własności zbywanych papierów wartościowych — do zwolnienia Sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności.

2) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 228, poz. 1506 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 69, poz. 589).

3) W rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 82, poz. 557, Nr 102, poz. 691 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 341).

4) W rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109 i Nr 228, poz. 1507 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97).

5) W rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 341).

6) Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podstawą działalności jest produkcja dóbr i usług niefinansowych, w tym:

— przedsiębiorstwa prywatne i publiczne zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

— spółdzielnie i spółki uznane za posiadające osobowość prawną, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych,

— podmioty nieposiadające osobowości prawnej, zaangażowane głównie w produkcję wyrobów i usług niefinansowych, prowadzące księgi rachunkowe i działające tak, jakby były przedsiębiorstwami, będące własnością gospodarstw domowych, instytucji rządowych i samorządowych lub instytucji niekomercyjnych.

Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.”,

c) pkt 3.8 otrzymuje brzmienie:

„3.8.

Bony skarbowe na rachunkach lub kontach papierów wartościowych wg stanu własności na koniec miesiąca.........., z uwzględnieniem sektora finansów publicznych

sporządza NBP

w mln zł


Wyszczególnienie Wartość nominalna bonów skarbowych
ogółem (3+9) rezydenci1) nierezydenci1)
ogółem (4+8)
ogółem (10+11)
sektor

finansów publicznych

(5+6+7}
pozostałe podmioty rządy i agendy rządowe pozostałe podmioty
grupa I2) grupa II3) grupa III4)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11
I. Bony skarbowe według kodu ISIN nadanego przez KDPW i według daty wykupu:
I.1 PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok
I.2 ...
I.n ...

1) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 228, poz. 1506 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 69, poz. 589).

2) Do grupy I zalicza się:

— państwowe fundusze celowe,

— uczelnie publiczne,

— samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę oraz państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,

— jednostki badawczo-rozwojowe,

— państwowe instytucje kultury,

— Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,

— państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

3) Do grupy II zalicza się:

— jednostki samorządu terytorialnego i związki jednostek samorządu terytorialnego,

— gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,

— samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,

— samorządowe instytucje kultury,

— samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

4) Do grupy III zalicza się:

— Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,

— Narodowy Fundusz Zdrowia.

Uwaga: Wykazywać należy papiery wartościowe według stanu własności, w tym także papiery, których własność została przeniesiona w inny sposób niż w drodze sprzedaży.”;

5) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) pkt 4.2 otrzymuje brzmienie:

„4.2.

Obligacje skarbowe nabyte i zbyte na rynku wtórnym, rozliczone w dniu ...............

sporządza KDPW S.A.

w zł


Wyszczególnienie Wartość nominalna obligacji skarbowych
transakcje bezwarunkowe transakcje warunkowe typu repo1)

transakcje warunkowe typ buy/sell back2)

nabycia zbycia nabycia zbycia nabycia zbycia
rezydenci3) nierezydenci3) rezydenci3) nierezydenci3) rezydenci3) nierezydenci3) rezydenci3) nierezydenci3) rezydenci3) nierezydenci3) rezydenci3) nierezydenci3)

1

2

3

4

5

e 7 8 9 10 11 12 13

I. Obligacje skarbowe4) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej:

I.1 PL00001xxxx
I.2 ...
I.n ...

1) Należy uwzględnić odrębne otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcją repo jest transakcja, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej „Sprzedającym”, zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej „Kupującym”, do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło do przeniesienia na Kupującego własności zbywanych papierów wartościowych — do zwolnienia Sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności.

2) Transakcja buy/sell back jest to transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna oraz sprzedaży obligacji — po cenie ustalonej z góry w dniu zakupu obligacji.

3) W rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 228, poz. 1506 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 69, poz. 589).

4) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe.

Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.”,

b) pkt 4.4 otrzymuje brzmienie:

„4.4. Obligacje skarbowe nabyte i zbyte na rynku wtórnym w związku z dokonaniem odpowiednich zapisów na kontach depozytowych prowadzonych w KDPW S.A. dla podmiotów nieobjętych obowiązkiem przekazywania informacji1), rozliczone w KDPW S.A. w dniu.........

sporządza KDPW S.A.

w zł


Wyszczególnienie Wartość nominalna obligacji skarbowych
transakcje bezwarunkowe transakcje warunkowe typu repo2) transakcje warunkowe typu buy/sell back3)
nabycia zbycia nabycia zbycia nabycia zbycia
1 2 3 4 5 6 7

I. Obligacje skarbowe4) według kodu ISIN nadanego przez KDPW i nazwy skróconej:

1.1 PLOQ001xxxxx
1.2 ...
I.n ...

1) Przez podmioty nieobjęte obowiązkiem przekazywania informacji rozumie się podmioty, o których mowa w § 3 ust. 5 rozporządzenia.

2) Należy uwzględnić odrębne otwarcie i zamknięcie transakcji typu repo. Transakcją repo jest transakcja, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej „Sprzedającym”, zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej „Kupującym”, do przeniesienia własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia własności równoważnych papierów wartościowych, a jeżeli nie doszło do przeniesienia na Kupującego własności zbywanych papierów wartościowych — do zwolnienia Sprzedającego z zobowiązania do przeniesienia ich własności.

3) Transakcja buy/sell back jest to transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: kupna oraz sprzedaży obligacji — po cenie ustalonej z góry w dniu zakupu obligacji.

4) Przez obligacje skarbowe rozumie się również skarbowe papiery oszczędnościowe.

Uwaga: Wykazywać należy operacje na skarbowych papierach wartościowych będące skutkiem transakcji zawartych na rynku wtórnym.”.

§ 2. Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań sporządzonych za miesiąc czerwiec 2009 r. § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2009 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649 i Nr 78, poz. 659.