ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych 2)

Na podstawie art. 76 ust. 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa metodę obliczania kwoty, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. Kwotę, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy, oblicza się jako sumę następujących elementów:

1) 4% części wielkości płatności do 5 mln euro,

2) 2,5% części wielkości płatności w przedziale powyżej 5 mln euro do 10 mln euro,

3) 1% części wielkości płatności w przedziale powyżej 10 mln euro do 100 mln euro,

4) 0,5% części wielkości płatności w przedziale powyżej 100 mln euro do 250 mln euro,

5) 0,25% części wielkości płatności powyżej 250 mln euro

— przy czym wielkość płatności stanowi jedną dwunastą całkowitej wartości transakcji płatniczych wykonanych w ciągu ostatniego roku obrotowego przez krajową instytucję płatniczą.

§ 3. 1. W przypadku gdy krajowa instytucja płatnicza, na podstawie posiadanego zezwolenia, może świadczyć wyłącznie:

1) usługę, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy, albo

2) usługę, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy

— kwotę obliczoną w sposób określony w § 2 mnoży się przez współczynnik korygujący k.

2. Współczynnik korygujący k wynosi:

1) 0,5 — w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2) 0,8 — w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 4. Na potrzeby obliczenia kwoty, o której mowa w § 2, wartość transakcji płatniczych wykonanych w walucie innej niż euro oblicza się z zastosowaniem kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących w ostatnim dniu roku obrotowego.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2)  Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniającą dyrektywy 97/7WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylającą dyrektywę 97/5/WE (Dz. Urz. UE L 319 z 05.12.2007, str. 1, z późn. zm.).