ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzania poza ten obszar, a także nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 727) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadzanie na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzanie poza ten obszar okrętów wojennych, wojskowych statków powietrznych, wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanych dalej „towarami”, odbywa się zgodnie z warunkami określonymi we właściwych postanowieniu, uchwale, zarządzeniu, decyzji lub zgodzie, zwanych dalej „aktem uprawniającym”, wydawanych na podstawie:

3)   ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm. 4) );

4)   ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm. 5) ).

§ 2. 1. Nadanie przeznaczenia celnego towarom następuje na podstawie zgłoszenia celnego dokonanego odpowiednio:

1)   na formularzu, o którym mowa w § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz. U. Nr 94, poz. 902, z późn. zm. 6) ), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie zgłoszeń celnych”;

2)   na formularzu, o którym mowa w § 17 rozporządzenia w sprawie zgłoszeń celnych;

3)   w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 253 z 11.10.1993, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.);

4)   na formularzu Jednolitego Dokumentu Administracyjnego (SAD).

2. Zgłoszenie celne, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wystawia właściwy organ państwa wysyłającego.

3. Wyposażenie i sprzęt jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych przewożone na odrębnych środkach transportu powinno być zgłaszane z wykorzystaniem odrębnego, dla każdego środka transportu, zgłoszenia celnego.

4. W przypadku uzgodnienia między właściwymi organami państwa wysyłającego i państwa przyjmującego połączenia środków transportu w zorganizowaną jednostkę transportu (kolumna pojazdów drogowych, skład wagonów kolejowych), zgłoszenia celnego tych środków transportu oraz przewożonego na nich wyposażenia i sprzętu, o którym mowa w ust. 2, można dokonać z wykorzystaniem jednego zgłoszenia celnego, pod warunkiem powiadomienia, z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, organu celnego właściwego miejscowo dla przejścia granicznego wskazanego w akcie uprawniającym o takiej organizacji transportu.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, załącznikiem do zgłoszenia celnego jest wykaz środków transportu zawierający dane umożliwiające ich identyfikację, w szczególności rodzaj, typ, numer rejestracyjny.

§ 3. 1. Wprowadzanie towarów na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzanie towarów z tego obszaru jest dokonywane w przejściu granicznym wskazanym w akcie uprawniającym.

2. Wprowadzanie towarów na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzanie towarów z tego obszaru odbywa się po przekazaniu organowi celnemu właściwemu miejscowo dla przejścia granicznego wskazanego w akcie uprawniającym pisemnej informacji wskazującej datę, przejście graniczne, przez które nastąpi wwóz towarów, ich ilość i rodzaj oraz datę i przejście graniczne, przez które nastąpi wywóz towarów.

§ 4. 1. Dowódca okrętu wojennego lub wojskowego statku powietrznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przed opuszczeniem przez okręt wojenny lub wojskowy statek powietrzny obszaru celnego Unii Europejskiej, jak również przed przybyciem na ten obszar z kraju nienależącego do Unii Europejskiej, jest obowiązany zawiadomić, z 24-godzinnym wyprzedzeniem, o tym fakcie organ celny właściwy miejscowo dla przejścia granicznego wskazanego w akcie uprawniającym.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych wojsk obcych przy czym obowiązek powiadomienia organu celnego spoczywa na dowódcy polskiej jednostki wojskowej, na której terenie będzie stacjonował okręt lub statek.

§ 5. Wprowadzanie na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzanie poza ten obszar towarów, którym zostało uprzednio nadane przeznaczenie celne z zastosowaniem dokumentu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 albo 4, wymaga przedłożenia organowi celnemu właściwemu miejscowo dla przejścia granicznego wskazanego w akcie uprawniającym dokumentu, na podstawie którego takie przeznaczenie celne zostało nadane.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 7)


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 536 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 172, poz. 1805, z 2010 r. Nr 122, poz. 825, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 oraz z 2013 r. poz. 852.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2009 r. Nr 79, poz. 669 i Nr 161, poz. 1278, z 2010 r. Nr 240, poz. 1601, z 2011 r. Nr 205, poz. 1203 oraz z 2012 r. poz. 908.

4)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 628 i 675.

5)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951 oraz z 2013 r. poz. 628, 675 i 829.

6)    Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone wDz. U. z 2004 r. Nr 232, poz. 2331, z 2005 r. Nr 83, poz. 720, z 2007 r. Nr 130, poz. 907 iNr210, poz. 1529, z 2009 r. Nr 91, poz. 743, z 2010 r. Nr 105, poz. 660 iNr244, poz. 1629 oraz z 2011 r. Nr 129, poz. 738.

7) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania na obszar celny Wspólnoty i wyprowadzania poza ten obszar, a także nadawania przeznaczenia celnego w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz. U. Nr 202, poz. 1336), które utraciło moc z dniem 9 marca 2013 r. na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 908).