ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 727, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór wniosku o udzielenie wiążącej informacji o pochodzeniu (WIP), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Określa się wzór wniosku o udzielenie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Określa się wzór upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. Określa się wzór deklaracji skróconej do czasowego składowania, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 5. Określa się wzór oświadczenia, że wnioskodawca nie dopuścił się poważnego naruszenia przepisów prawa celnego lub podatkowego lub powtórnie nie naruszył tych przepisów i nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe oraz że nie zalega on w podatkach płatnych naczelnikowi urzędu skarbowego, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 6. Określa się wzór wniosku o objęcie towarów procedurą celną złożony wraz z dokumentami handlowymi lub administracyjnymi, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 7. Określa się wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu lub zamykaniu procedury tranzytu, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 8. Określa się wzór pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu lub zamykaniu procedury tranzytu, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 9. Określa się wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie gwarancji generalnej dla przewozów towarów w ramach wspólnotowej/wspólnej procedury tranzytu, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 10. Określa się wzór pozwolenia na stosowanie gwarancji generalnej dla przewozów towarów w ramach wspólnotowej/wspólnej procedury tranzytu, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 11. (uchylony).

§ 12. (uchylony).

§ 13. Określa się wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na zwolnienie z obowiązku złożenia gwarancji generalnej dla przewozów towarów w ramach wspólnotowej/wspólnej procedury tranzytu, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia.

§ 14. Określa się wzór pozwolenia na zwolnienie z obowiązku złożenia gwarancji generalnej dla przewozów towarów w ramach wspólnotowej/wspólnej procedury tranzytu, stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia.

§ 15. Określa się wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu lotniczego (procedura uproszczona — poziom 1) albo manifestu lotniczego przesyłanego z wykorzystaniem elektronicznego systemu wymiany danych (procedura uproszczona — poziom 2), stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia.

§ 16. Określa się wzór pozwolenia na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu lotniczego (procedura uproszczona — poziom 1), stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia.

§ 17. Określa się wzór pozwolenia na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu lotniczego przesyłanego z wykorzystaniem elektronicznego systemu wymiany danych (procedura uproszczona — poziom 2), stanowiący załącznik nr 17 do rozporządzenia.

§ 18. Określa się wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu morskiego odnoszącego się do towarów (procedura uproszczona — poziom 1) albo pojedynczego manifestu morskiego (procedura uproszczona — poziom 2), stanowiący załącznik nr 18 do rozporządzenia.

§ 19. Określa się wzór pozwolenia na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu morskiego odnoszącego się do towarów (procedura uproszczona — poziom 1), stanowiący załącznik nr 19 do rozporządzenia.

§ 20. Określa się wzór pozwolenia na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego pojedynczego manifestu morskiego (procedura uproszczona — poziom 2), stanowiący załącznik nr 20 do rozporządzenia.

§ 21. Określa się wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR, stanowiący załącznik nr 21 do rozporządzenia.

§ 22. Określa się wzór pozwolenia na korzystanie z procedury TIR, stanowiący załącznik nr 22 do rozporządzenia.

§ 23. Określa się wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na utworzenie regularnej linii żeglugowej, stanowiący załącznik nr 23 do rozporządzenia.

§ 24. Określa się wzór pozwolenia na utworzenie regularnej linii żeglugowej, stanowiący załącznik nr 24 do rozporządzenia.

§ 25. Określa się wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie przez upoważnionego nadawcę dokumentów potwierdzających wspólnotowy status towarów bez obowiązku przedstawiania ich w celu poświadczenia w urzędzie celnym, stanowiący załącznik nr 25 do rozporządzenia.

§ 26. Określa się wzór pozwolenia na stosowanie przez upoważnionego nadawcę dokumentów potwierdzających wspólnotowy status towarów bez obowiązku przedstawiania ich w celu poświadczenia w urzędzie celnym, stanowiący załącznik nr 26 do rozporządzenia.

§ 27. Określa się wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na zwolnienie z obowiązku wystawiania manifestu służącego do potwierdzenia wspólnotowego statusu towarów najpóźniej do następnego dnia po wypłynięciu statku i w każdym przypadku przed przybyciem statku do portu przeznaczenia, stanowiący załącznik nr 27 do rozporządzenia.

§ 28. Określa się wzór pozwolenia na zwolnienie z obowiązku wystawiania manifestu służącego do potwierdzenia wspólnotowego statusu towarów najpóźniej do następnego dnia po wypłynięciu statku i w każdym przypadku przed przybyciem statku do portu przeznaczenia, stanowiący załącznik nr 28 do rozporządzenia.

§ 29. Określa się wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na poddanie towarów zabiegom zwyczajowym — czasowe wyprowadzenie towarów, stanowiący załącznik nr 29 do rozporządzenia.

§ 30. Określa się wzór dokumentu przekazania towaru (DPT), stanowiący załącznik nr 30 do rozporządzenia.

§ 31. Określa się wzór dokumentu odprawa czasowa — dokument dołączany do ustnego zgłoszenia celnego, stanowiący załącznik nr 31 do rozporządzenia.

§ 32. Określa się wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego, stanowiący załącznik nr 32 do rozporządzenia.

§ 33. Określa się wzór pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego, stanowiący załącznik nr 33 do rozporządzenia.

§ 34. Określa się wzór potwierdzenia złożenia zabezpieczenia generalnego, stanowiący załącznik nr 34 do rozporządzenia.

§ 35. Określa się wzór powiadomienia o rozpoczęciu działalności w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym, stanowiący załącznik nr 35 do rozporządzenia.

§ 36. 3) Określa się wzór wniosku o rejestrację/aktualizację/unieważnienie EORI — podmiot krajowy, stanowiący załącznik nr 36 do rozporządzenia.

§ 37. Określa się wzór wniosku o rejestrację/aktualizację/unieważnienie EORI — podmiot zagraniczny, stanowiący załącznik nr 37 do rozporządzenia.

§ 37a. Określa się wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania, stanowiący załącznik nr 38 do rozporządzenia.

§ 37b. Określa się wzór pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania, stanowiący załącznik nr 39 do rozporządzenia.

§ 37c. 4) Określa się wzór wniosku o uznanie/zmianę miejsca, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego, stanowiący załącznik nr 40 do rozporządzenia.

§ 37d. Określa się wzór wniosku o jednorazowe uznanie miejsca, w którym dokonywane będą czynności przewidziane przepisami prawa celnego, stanowiący załącznik nr 41 do rozporządzenia.

§ 39. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia 6) .

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r.

Załącznik 11 (uchylony)

Załącznik 12 (uchylony)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1149, z 2014 r. poz. 768 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 maja 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U. poz. 673), które weszło w życie z dniem 1 czerwca 2014 r.

4)    Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5)    Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 136, poz. 1147, z 2006 r. Nr 198, poz. 1457, z 2008 r. Nr216, poz. 1373, z 2009 r. Nr 187, poz. 1451 oraz z 2010 r. Nr44, poz. 256.

6)    Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 12 sierpnia 2011 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.